C-реактивният протеин е мощен предиктор на Тип 2 диабет01/09/2002

Плазменото ниво на С-реактивен протеин (CRP), който е индикатор за остро възпаление, e и независим предиктор на риска от появата на Т2 ЗД при мъже на средна възраст – съобщи мащабното проучване West of Scotland Coronary Prevention Study (Freeman DJ, Norrie J et al. C-reactive protein is an independant predictor of risk for the development of diabetes in the West of Scotland Coronary Prevention Study. Diabetes 2002,51;5:1596-1600).

Freeman и сътрудници от Университета на Глазгоу, Великобритания са измерили базалните нива на CRP при проследените от тях пациенти. От общо 5245 участници, 127 са развили диабет в хода на проучването (съгласно диагностичните критерии на Американската диабетна асоциация).

Рискът от появата на заболяването е корелирал силно положително с базалните нива на CRP (р<0.0001). Връзката се е запазила достоверна (p<0.0075) дори след контролиране на останалите измерими величини като базален индекс на телесна маса (ИТМ), триглицериди на гладно и глюкозни нива.

При увеличаване на базалното ниво на CRP, рискът от появата на диабет също растял достоверно – феномен, който е бил доловим една година след началото на проучването. Индивидите с ниво на CRP във върховите 20% от стойностите (определени като по-големи от 4.18 mg/l) са се оказали три пъти по-склонни да развият диабет пред следващите пет години в сравнение с контролите.

„CRP предсказва появата на Тип 2 диабет при мъже на средна възраст, независимо от установените рискови фактори”, заключиха авторите.

Тези данни предлагат на клиницистите потенциално средство за следене на пациентите по отношение на риска от появата на Тип 2 диабет, както и показват, че острото възпаление играе роля в патогенезата на заболяването и на неговите усложнения.

Изводите от проучването:

– Базалното ниво на С-реактивен протеин е мощен предиктор на риска от появата на Тип 2 диабет при мъже на средна възраст

– Предиктивната способност на CRP концентрациите се запазва след контролиране на останалите измерими величини, които влияят върху диабения риск като ИТМ и глюкозна концентрация

– Пациентите с нива на CRP в най-високата част на горните стойности са три пъти по-склонни да развият Тип 2 диабет в сравнение с контролните пациенти