Starlix намалява постпрандиалната гликемия при хората с нарушен глюкозен толеранс01/06/2002

Nateglinide (Starlix на фирма Novartis) променя ранната инсулинова секреция и намалява постпрандиалните пикове на глюкозата при хората с нарушен глюкозен толеранс (НГТ) – състояние, наричано още „преддиабет”. Това показаха данните от клинично проучване, изнесени на тазгодишния Световен конгрес по кардиология в Сидней, Австралия.

„Старликс възстановява на практика нормалния модел на инсулиновата секреция при преддиабетната популация и това подпомага контрола на глюкозните нива след нахранване. Тъй като загубата на ранната инсулинова секреция е първи белег за прогресия към Тип 2 диабет, то тези резултати са много окуражителни” - коментира д-р Лейф Грооп, от отделението по ендокринология на Университета в Лунд, Швеция и един от ръководителите на проучването.

Хората с НГТ показват отклонения и в инсулиновата секреция и в отговора към инсулин (инсулиновата чувствителност), и са с повишен риск от появата на Тип 2 ЗД (40-50% развиват клиничен диабет до 10 години). НГТ е главен рисков фактор и за сърдечносъдово заболяване.

В плацебо-контролираното многоцентрово европейско проучване са участвали 288 души с НГТ, рандомизирани в четири подгрупи да получават препрандиално за осем седмици било натеглинид (в различни дозировки), било плацебо.

Старликс увеличава ранната инсулинова секреция с бързо начало и кратка продължителност на действието - показаха резултатите. Средните нива на инсулина се повишили от 33% до 60% в сравнение с базалните в трите активно-лекувани групи. На 2-ия час след приема на храна Старликс няма остатъчен ефект върху инсулинемията. Бързодействащият инсулинов не-СУП секретагог е показал и добра поносимост, с леки и бързо отзвучаващи странични ефекти. Трима пациенти (2.3%) от цялата група на натеглинид прекъснали лечението с него поради хипогликемия.

Меглинидът Starlix участва в момента и в най-мащабното проспективно интервенционно проучване за профилактика на Тип 2 ЗД, извършвано до момента, с акронима NAVIGATOR (Nateglinide and Valsartan in Impaired Glucose Tolerance Outcomes Research). Резултатите от него ще покажат дали дългосрочното прилагане на прандиалния глюкозен регулатор натеглинид или на ангиотензин II рецепторния блокер валсартан (Diovan) могат да забавят прогресията на Тип 2 ЗД и да предпазват хората с НГТ от кардиоваскуларни заболявания (виж Доктор Д, 2001,4:27).

Старликс стимулира ранната, бързодействаща инсулинова секреция, която намалява прандиалните пикове на кръвната глюкоза и подобрява цялостния гликемичен контрол (понижава средната гликемия, измерена чрез HbA1c). Този първи дериват на D-фенилаланина е регистриран да се прилага като добавъчна терапия при пациенти на метформин. Одобрен е и като монотерапия при новодиагностицирани или лекувани само с диета (лекарствено-наивни) Тип 2 диабетни пациенти. Честотата на хипогликемията, свързана с натеглинид в клинични проучвания, е 2.4% спрямо 0.4% при плацебо-контролите (виж допълнителна информация за препарата в Доктор Д, 2001,1:36).