Промяната в начина на живот е достоверно по-ефективна за първична профилактика на Тип 2 диабет, отколкото е интервенцията с metformin01/06/2002

Интензивното вмешателство за промяна в начина на живот по-ефективно в сравнение с метформин намалява честотата на изявения Тип 2 ЗД при хората с нарушен глюкозен толеранс (НГТ) - заключи изследователската група, провела многоцентровото рандомизирано плацебо-контролирано клинично проучване за първична профилактика Diabetes Prevention Program, DPP (Knowler WC, Barrett-Connor E et al.N Engl J Med, 2002, 346,N6:393-403).

Загубата на поне 7% от изходното тегло и редовната умерена физическа активност най-малко 150 минути/седмично (ходене или колоездене средно 30 минути/дневно) намаляват риска от прогресия на НГТ в клиничен ЗД с 58%. Прилагането на антихипергликемичния препарат метформин понижава диабетния риск с 31%, като разликата между двета метода на профилактично вмешателство е достоверна.

Програмата за диабетна превенция (DPP) е обхванала общо 3234 души (от които 68% жени) с НГТ (ПГ на 2-ия час >=7.8 и <11.1 ммол/л след орално обременяване със 75 g глюкоза). Участниците са били рандомизирани в 27 медицински центъра в САЩ да получават за средно 2.8 години или терапия с метформин (850 mg два пъти дневно) спрямо плацебо на фона на стандартни медицински грижи (листовки със здравна промоция и спорадично съветване за промяна в начина на живот) или интензивно вмешателство за немедикаментозно управление на известните рискови фактори (чрез интерактивни сесии – 16 през първите 6 месеца на програмата и по една на всеки два месеца след това).

Средната възраст на цялата изследвана кохорта е 51 години (20% >= 60 г.), средният индекс на телесна маса (ИТМ) е 34.0 кг/м2 (57% от мъжете и 73% от жените са със затлъстяване, ИМТ >=30 кг/м2), като две трети имат и родственици по първа линия с диабет.

Годишната честота на изявилите се случаи на клиничен Тип 2 ЗД за периода на проследяването е 11% в групата на плацебо и стандаратни медицински съвети спрямо 7.8% в групата на метформин и 4.8% сред включените в интензивната програма за промяна в начина на живот.

За предотвратяване на един нов случай на Тип 2 ЗД за период от три години - 6.9 души с нарушен глюкозен толеранс трябва да участват в програма за интензивно немедикаментозно управление на рисковите фактори, докато 13.9 души трябва да получават лекарствена протекция с метформин.

И двата метода ефективно намаляват честотата на диабета при хората с висок риск, но вмешателството за промяна в стила на живот по-значимо, заключиха авторите на програмата за първична профилактика на заболяването.