Perindopril, за разлика от losartan, намалява плазмения плазминоген активатор инхибитор-1 при хипертензивни Тип 2 диабетни пациенти01/06/2002

Perindopril, но не и losartan, намалява плазмения PAI-1 при хипертензивни Тип 2 диабетни пациенти. Това предполага, че понижаващите PAI-1 ефекти не са свързани с блокадата на АТ1 рецептора. По-вероятно е те да се дължат на рецептори в ендотелиума, които медиират PAI-1 експресията в отговор на ангиотензин II, но не АТ1 рецепторен подтип. Изглежда, че различните ефекти на двата препарата се определят от брадикининовата система.

Това заключение направи екип, сравнил влиянието на лосартан и на периндоприл върху PAI-1 и фибриногена при хипертензивна Тип 2 диабетна популация.

В проучването са участвали 85 непушачи, на възраст от 46 до 64 години, с лека до умерена хипертония (диастолно АН >90 и <110 mm Hg) и добър диабетен контрол.

Сред четириседмичен пречисващ период на плацебо, групата е била рандомизирана да получава успоредно, на двойно-сляп принцип, или периндоприл 4 mg/дневно (n= 42), или лосартан 50 mg/дн (n= 43) за 12 седмици. След плацебо-периода и на финала на експеримента са били измерени АН и плазмените нива на PAI-1 и на фибриногена.

Резултатите показват, че периндоприл и лосартан сходно са понижили САН/ДАН (–16/15 mm Hg и –15/14 mm Hg респективно, p<0.001 спрямо плацебо). Плазменият PAI-1 е намалял в групата на периндоприл (-10 ng/dl, p=0.028 спрямо плацебо), но не и при пациентите на лосартан (+4ng/dl, NS), като разликата между двата терапевтични режима е статистически достоверна (p<0.01).

Плазменият фибриноген не е показал значими промени и при двата медикамента, въпреки че в групата на периндоприл е регистрирана тенденция към понижаване.

Използван източник:

1.Fogari R, Mugellini A et al. Losartan and perindopril effects on plasma plasminogen activator inhibitor-1 and fibrinogen in hypertensive type 2 diabetic patients. Am J Hypertens 2002,15;4:316-320