Лечението с Atorvastatin подобрява атерогенния липопротеинов профил при пациенти с комбинирана дислипидемия и нарушена глюкоза на гладно/Тип 2 диабет01/06/2002

Резултатите от двойно-сляпо плацебо-контролирано проучване показват, че atorvastatin достоверно намалява количеството на малките и високоплътни LDL частици (с диаметър 25.29+/-0.24 nm), като превключва липопротеиновия профил в посока на по-големи и по-малко атерогенни подкласове (с диаметър 26.51+/-0.18 nm).

Наред с този ефект, инхибиторът на HMG-CoA редуктазата понижава значимо нивата на: общия холестерол (TC), холестерола в LDL (LDL-C), аполипопротеин B (apoB) и триглицеридите (Tg).

Аторвастатин повлиява благоприятно атерогенния липопротеинов профил при пациенти със смесена дислипидемия и НГГ/Тип 2 ЗД, заключиха авторите (Pontrelli L et al. Metabolism Clinical and Experimental 2002,51,3). Проучването е обхванало 20 пациента с комбинирана дислипидемия и НГГ/ЗД. След пречистващ плацебо период от 60 дни (и измерване на базалните нива на липротеиновите параметри, диаметъра на LDL частиците и apoВ разпадните фрагменти) – участниците са били рандомизирани в две подгрупи А и B.

За период от 60 дни група А е получавала аторвастатин (80 mg/дневно), а В – плацебо. След приключване на този период (и повторен анализ на липидните параметри), двете подгрупи си разменили местата (А преминала на плацебо, а В – на аторвастатин (80 mg/дневно) отново за 60 дни. На финала е направено още едно измерване на липидните параметри.

Лечението с аторвастатин е довело до понижаване на ТС (- 41%), LDL-C (- 55%), Tg (- 32%), apoB (-40%) и до увеличаване на средния диаметър на LDL частиците (n=20, p<0.005).

Преди липидопонижаващата терапия са преобладавали малките и високоплътни субкласове, но профилът на пациентите е превключил към по-големи (по-малко атерогенни) субкласове. Аторвастатин не е повлиял чувствително появата на apoB разпадни фрагменти в плазмата.

Ролята на аторвастатин в първичната профилактика на ИБС при Тип 2 диабетни пациенти ще бъде изследвана в стартиралото през 2001 г. мултицентрово проспективно клинично проучване CARDS (Collaborative AtoRvastatin Diabetes Study). Резултатите от него се очакват в началото на 2005 г.

В CARDS, което е рандомизирано двойно сляпо плацебо-контролирано профилактично вмешателство, участват около 2800 пациенти с Тип 2 ЗД и поне с още един известен рисков фактор за ССЗ, но без предшестваща ИБС. Първичните крайни изходи, следени в хода на проучването, са големи кардиоваскуларни инциденти (Colhoun HM et al. Diabet Med 2002, 19:201-211).

Аторвастатин води до достоверно по-изразена редукция на LDL-C спрямо симвастатин – съобщиха авторите на проучване, сравнило директно ефектите на двата препарата (Karalis DG et al. Am J Cardiol 2002, 89:667-671).

Изследването е включило 1732 пациенти с хиперхолестеролемия и Tg най-малко 600 mg/dl (6.7 mmo/l), рандомизирани в четири групи – аторвастатин (или 10 mg, или 80 mg) и симвастатин (респективно или 20 mg, или 80 mg).

Лечението и с двата статина и при двете дневни дозировки е довело след 6 седмици до значимо подобряване на съотношението LDL-C/HDL-C, но аторвастатин (в евивалентна терапевтична доза) достоверно по-изразено е понижил не само нивото на LDL-C, но и на ТС, Tg, VLDL-C и apoB.

От аторвастатин-лекуваните пациенти 59% при ниската доза и 89% при високата доза са постигнали препоръчаното от NCEP* ниво на LDL-C спрямо респективно 53% и 82% в групите на симвастатин (при добра поносимост и на четирите режима). Симвастатин от своя страна е довел до леко, но достоверно по-изразено повишаване на HDL-C в сравнение с аторвастатин.

При типично изписваните от клиницистите дози аторвастатин превъзхожда симвастатин за намаляване на LDL-C и подобряване на липидните профили при пациенти с дислипидемия – обобщава докладът.

Намиращият се все още във фаза III клинични проучвания rosuvastatin (Crestor) изглежда, че притежава още по-мощен ефект от наличните в момента представители на класа.

Изнесените на тазгодишния Световен конгрес по кардиология в Сидней, Австралия данни показаха, че розувастатин в начална доза постига за 12 седмици целите за липиден контрол при осем от 10 лекувани с него пациенти.

*NCEP – National Cholesterol Education Program, САЩ