Бисфосфонати за лечение на остра невроартропатия на Charcot?01/06/2002

Общо 39 пациенти с остра диабетна невроартропатия на Charcot от четири центъра за лечение на диабетно стъпало във Великобритания са получили на двойно-сляп принцип единична инфузия с 90 mg pamidronate или с плацебо (физиологичен разтвор).

Кожната температура, симптомите и биохимичните маркери за костен обмен (костна фракция на алкалната фосфатаза и уринен деоксипиридинолин) са проследени за 12 месеца, при 10 посещения. През това време всички участници са били на стандартното лечение, прилагано при активно Charcot стъпало. Средната възраст на групата е 56.3+/-10.2 години; 59% са с Тип 2 диабет.

Резултатите (2) показват, че средната температурна разлика, постигната в групата на памидронат и в контролната група, е 3.6+/-1.7 оС и 3.3+/-1.4 оС, респективно.

Понижаване на кожната температура на засегнатите стъпала е регистрирана след две седмици и в двете групи с по-нататъшна редукция на температурата в експерименталната група на четвъртата седмица (активнолекувани и плацебо-контроли спрямо изходните стойности р=0.001 и p=0.01, респективно).

При пациентите на памидронат е наблюдавано достоверно подобрение на симптомите спрямо контролите (p<0.001). Понижаването на костния обмен също е било по-изразено при активнолекуваните спрямо тези на плацебо.Уринният деоксипиридинолин в групата на памидронат се е понижил до 4.4+/-0.4 nmol/mmol креатинин за четири седмици спрямо 7.1+/-1.0 при плацебо-контролите (р=0.01) и костно-специфичната алкална фосфатаза е намаляла след четвъртата седмица до 14.1+/-1.2 U/l в сравнение с 18.6+/-1.6 U/l, респективно (р =0.03).

„Бисфосфонатът pamidronate, прилаган в единична доза, води до намаляване на костния обмен (turnover) и на болестната активност при диабетни пациенти с активна Charcot невроартропатия”- заключиха авторите на проучването.

По-ранни данни също показаха, че бисфосфонатите (памидронат) са ново лечение на острата диабетна невроартропатия, като намаляват симптомите на акутното възпаление (еритема и локална кожна температура) и активността на Charcot процеса (2).

Използвани източници:

1. Jude EB, Selby PL et al. Bisphosphonates in the treatment of Charcot neuroarthropathy: a double-blind randomised controlled trial. Diabetologia 2001, Vol 44, 11:2032-37

2. Selby PL, Yong MJ, Boulton AJ. Bisphosphonates: a new treatment for diabetic Charcot neuroarthropathy. Diabet Med 1994,11:28-31