Repaglinide, прилаган два пъти дневно, подобрява цялостния гликемичен контрол при Тип 2 диабет01/03/2002

Repaglinide (NovoNorm® на Novo Nordisk), прилаган двукратно дневно преди сутрешна закуска и вечеря, подобрява цялостния гликемичен контрол при СУП-наивни Тип 2 диабетни пациенти - показаха наскоро публикуваните резултати от белгийско клинично проучване (Van Gaal LF et al. Repaglinide improves blood glucose control in sulfonylurea-naive type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2001, 53;3:141-148).

В двойно сляпото плацебо-контролирано сравнително изследване са участвали 25 пациенти с Т2 ЗД, рандомизирини за период от 10 седмици на лечение било с репаглинид, било с плацебо (и двата вида таблетки били прилагани непосредствено преди сутрешната закуска и вечерята). Участниците не са получавали преди това терапия със СУП.

В края на проучването, групата на репаглинид постигнала подобрение в гликемичния контрол, проследяван многократно, за разлика от плацебо-контролите, които не показали достоверна промяна в гликемичните нива. Средната концентрация на постпрандиалната кръвна глюкоза в групата на репаглинид намаляла три пъти (от 19.2 ммол/л на 13.0 ммол/л, p<0.001). Допълнително, прандиалният глюкозен регулатор подобрил с 30% гликемичните нива и в периодите между храненията (от 13.08 до 9.18 ммол/л, p<0.001), като 24-часовата глюкозурия намаляла с 90% (от 31.8 до 3.6 г/24 ч).

Не са документирани сериозни странични ефекти или големи хипогликемични епизоди и в двете групи. Нещо повече, при пациентите на репаглинид са регистрирани 15 леки до умерени епизоди на хипогликемия (симптоми на глад) спрямо 20 епизоди при плацебо-контролите. В групата на NovoNorm теглото се повишило средно с 2.1 кг (p<0.01), докато участниците на плацебо загубили недостоверно средно 0.8 кг.

„Данните от нашето проучване … показват, че репаглинид е ефективна монотерапия при Тип 2 диабет и тъй като не увеличава риска от хипогликемия, той може да подобри качеството на живот на пациентите” - коментира д-р Ван Гаал, ръководител на изследването.

Потенциалните предимства на новия постпрандиален глюкозен регулатор спрямо класическите бавнодействащи СУП са:

- по-добър контрол на кръвната глюкоза след нахранване поради бързата и краткотрайна стимулация на инсулиновата секреция (1), наподобяваща по-сполучливо физиологичния модел на инсулинова продукция в отговор на хранителни стимули

- намален риск от симптоматични хипогликемии (2,3)

- по-гъвкав режим на хранене, който се предпочита от повечето пациенти (4)

- достоверно по-ниска степен на клинично значимо наддаване на тегло (5,4)

Клинични проучвания показаха убедително, че постпрандиалната хипергликемия корелира по-здраво с риска от сърдечносъдови заболявания в сравнение с гликемичните нива на гладно (6,7) и поради това е важно да се поддържа добър постпрандиален контрол (8).

Значението на постпрандиалната хипергликемия в патогенезата на диабетните усложнения бе тема и на симпозиум, състоял се по време на EASD’2001 в Глазгоу, Шотландия (Art-symposium: The role of Post-Prandial Hyperglycemia in the Pathogenesis of Diabetic complications).

Използвани източници:

1. Owens S et al. Increased prandial insulin secretion following a single preprandial oral dose of repaglinide in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2000,23:513-523

2. Kristensen JS et al. Compared with repaglinide, sulfonylurea treatment in type 2 diabetes is associated with a 2.5-fold increase in syptomatic hypoglycemia with blood glucose levels of 45 mg/dl.Diabetes 2000, 49; Suppl 1:A131

3. Nattrass M, Lauritzen T. Review of prandial glucose regulation with repaglinide: a solution to the problem of hypoglycaemia in the treatment of type 2 diabetes? Int J Obesity 2000,24; Suppl 3:S21-S31

4. Landgraf R et al. Prandial glucose regulation with repaglinide: its clinical and lifestyle impact in a large cohort of patients with type 2 diabetes. Int J Obesity 2000, 24; Suppl 3:S38-S44

5. Moses RG et al. Flexible meal-related dosing with repaglinide facilitates glycemic control in therapy-naпve type 2 diabetes. Diabetes Care 2001,24:11-15

6. The DECODE study group, European Diabetes Epidemiology Group; Diabetes Epidemiology: Collaborative analysis Of Diagnostic criteria in Europe. Glucose tolerance and mortality: comparison of WHO and American Diabetes Association diagnostic criteria. Lancet 1999,354 :617-621

7. The DECODE-study group on behalf of the European Diabetes Epidemiology Group. Glucose Tolerance and Cardiovascular Mortality: Comparison of fasting and 2-hour diagnostic criteria. Arch Intern Med 2001,161:397-405

8. Bastyr III EJ et al, for the IOEZ Study Group. Therapy focused on lowering postprandial glucose, not fasting glucose, may be superior for lowering HbA1c. Diabetes Care 2000, 23:1236-1241