Инсулиновите нужди на жените с Тип 1 диабет намаляват в средата на първия триместър на бременността01/03/2002

Седмичните инсулинови нужди на бременните жени с Тип 1 диабет трябва да бъдат внимателно преценявани от техните лекари, смятат американски изследователи (Jovanovic L, Knopp RH et al. Declining insulin requirement in the late first Trimester of diabetic pregnancy. Diabetes Care, 2001, 24:1130-1136).

Наскоро публикуваните данни от Diabetes in Early Pregnancy Study (Проучване на диабета в ранната бременност) показват, че инсулиновите нужди при жените с Т1 ЗД намаляват значимо в средата на първия триместър след гестацията. В проучването са участвали диабетички, родили на термина си по едно дете. Наблюдението е показало статистически значимо повишаване на инсулиновите нужди с 18% от третата до седмата гестационна седмица, последвано от още едно отклонение, но този път на статистически значимо понижаване с 9% в интервала от 7 до 15-а гестационна седмица. Анализът на данните потвърдил, че достоверните промени в инсулиновите дози започват в интервала 7-8-а и завършват през 11-12-а гестационна седмица.

За да бъде потвърдена хипотезата, че лошият гликемичен контрол преди концепцията участва в наблюдаваните вариации, участничките били прегрупирани според измерените изходни стойности на гликирания хемоглобин (4 стандартни отклонения над нормалните за популацията горни граници). Достоверно намаление на инсулиновите нужди в края на първия триместър на бременността е наблюдавано при втората подгрупа и при втората плюс третата подгрупа.

Жените с Индекс на телесна маса (ИТМ) над 27 кг/м2 имали по-значимо покачване на инсулиновите нужди, последвано от по-изразено понижаване в сравнение с тези с по-нисък ИТМ.

Авторите предполагат, че отклоненията се дължат на: прекомерната “инсулинизация” на лошо контролирания преди бременността диабет; преходното намаляване на прогестероновата секреция в края на първия триместър; промяната в лутео-плацентарната секреция на прогестерона или на други хормонални промени.

„Клиницистите трябва да очакват значимо намаление на инсулиновите нужди при бременните жени с Т1 ЗД в интервала от 7 до 12-а гестационна седмица, като това вероятно се дължи на лошия контрол на заболяването преди бременността, на снижаване на прогестероновите нива или на други хормонални промени”, е основният извод от това проучване.