Редуктил® (sibutramine) води до впечатляваща редукция на телесното тегло, показа проучването STORM01/03/2001

Докладът от мащабното многоцентрово проучване STORM (Sibutramine Тrial of Оbesity Reduction and Maintainance), публикуван наскоро в авторитетното списание The Lancet (1), съобщи за впечатляваща първоначална редукция на телесно тегло след 6 месеца лечение с Редуктил - средно 11%. Това е най-доброто постижение, получавано в клинично проучване, без приложение на много нискокалорийна диета. Още по-важен е резултатът, че над 2/3 от продължилите лечението с Редуктил® пациенти поддържат над 80% от постигната редукция до края на наблюдението от две години.

STORM бе контролирано двегодишно многоцентрово проучване, проведено в осем европейски страни. Участваха 605 затлъстели пациенти (ИТМ между 30 и 45 кг/м2), рандомизирани първоначално да получават за 6-месечен период Редуктил в доза 10 мг дневно и индивидуализиран калориен дефицит (-600 ккaл дневно), съобразен с базалния енергиен разход. Последва 18-месечно лечение с Редуктил или с плацебо до обща продължителност на наблюдението две години.

След първата 6-месечна фаза - 467 пациенти (77%), успели да реализират > 5% загуба от изходното си тегло, бяха разделени в две групи:

- I група (352 души) продължиха с 10 мг Редуктил дневно за нови 18 месеца

- II група (115 души) преминаха за същия период от време на плацебо.

При някои пациентите дозата на сибутрамина бе увеличена до 15 или 20 мг дневно.

Целта на проучването бе задържане до края на двегодишния период на 80% от първоначалната загуба на тегло, като едновременно бяха отчитани и промените в стойностите на кръвната глюкоза, липидния профил, пикочната киселина и артериалното налягане.

Авторите докладваха за средно намаляване на телесното тегло през първата 6-месечна фаза 11,3 кг (11%), като:

- 93% от пациентите са понижили теглото си с >5%

- 54% от пациентите са понижили теглото си с >10%

През втората фаза на STORM (от 6 до 24-и месец) е била оценявана ефективността на Редуктил за поддържане на постигнатото намаляване на теглото.

В края на втората година резултатите са били:

- в групата на Редуктил тегло близо 10 кг по-малко в сравнение с началото на проучването (92.5 кг спрямо съответно 102 кг)

- в групата на плацебо тегло около 2 кг по-малко в сравнение с началото на проучването (100 кг спрямо 102 кг)

- 43% от пациентите на Редуктил са поддържали 80% и повече от първоначално намаленото тегло, докато в плацебо групата това са били само 9%

Освен това, в групата на Редуктил е наблюдавана е значителна редукция в нивото на триглицеридите, VLDL- холестеролa, инсулиновото ниво и пикочната киселина и 20,7% повишаване на HDL-холестеролa.

Редуктил е показал отлична поносимост с малко и леки странични ефекти. Честотата на отказването на лечението с него е била по-малка (42%), отколкото с плацебо (50%).

Само при 3% от активнолекуваната група е регистрирано умерено повишение на артериалното налягане, наложило прекъсване на лечението със сибутрамин, докато при останалите 97% артериалното налягане практически не се е променило.

Публикуваните резултати от STORM, подкрепени от данните и на други научни екипи, очертават Редуктил (сибутрамин) като съществена алтернатива във фармакотерапията на затлъстяването.

Защо?

Редукция на теглото между 5% и 10% в сравнение с изходното води до значително подобрение на прогнозата на обезните пациенти, намалявайки заболеваемостта и смъртността от диабет тип 2, дислипидемия, сърдечно-съдови усложнения и свързаните със затлъстяването ракови заболявания. Заедно с това настъпва подобрение на редица физикални симптоми като задух, сънна апнеа, дневна сънливост, болки в гърба и ставите.

За постигането на тази цел и трайно подържане на редуцираното телесно тегло е необходимо прилагането на многокомпонентна интегрирана терапевтична програма, включваща:

- индивидуализирана диета

- увеличена двигателна активност

- адекватна фармакотерапия

- промяна в стила на живот

Фармакотерапията се налага:

- при пациенти със затлъстяване (ИТМ >30 кг/м2 ) и здравни рискове

- при пациенти с ИТМ >27 кг/м2 и коморбидни състояния, ако диетичните мерки и промяната в стила на живот са неуспешни да постигнат редукция на теглото с 10% след тримесечен период

Един съвременен представител за фармакологично лечение на затлъстяването е препаратът sibutramine (Редуктил®), който принадлежи към нов клас медикаменти за контрол на теглото.

Сибутрамин инхибира едновременно обратното поемане на серотонин и на норадреналин и действа от двете страни на енергийния баланс: от една страна ускорява настъпването и увеличава чувството за ситост, а от друга - повишава общата обмяна, респективно термогенезата (2). Това води до независимо от диетата допълнително понижаване на теленото тегло и неговото трайно поддържане. Ефектът е строго зависим от прилаганата доза от 10 мг или 15 мг еднократно дневно.

Използвани източници:

1.James WPT, Astrup A, Finer N at al. Еffect of sibutramine on weight maintenance after weight loss; a randomized trial.Lancet,2000,356, 2119-2125

2.Hansen DL,Toubro S, Stock MJ et al.The effect of sibutramine on energy expenditure and appetite during chronic treatment without dietary restriction. Int J Obesity 1999, 23, 1016-1024