NovoNorm® (repaglinide) подобрява гликемичния контрол при пациенти с тип 2 захарен диабет без достоверно повишаване на телесното тегло01/03/2001

Оралното антидиабетно средство (ОАС) NovoNorm® (repaglinide) - в една гъвкава схема на приложение на таблетките - подобрява гликемичния контрол без достоверно да повишава телесното тегло при пациенти с тип 2 захарен диабет, показа международно мултицентрово двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване.

Тези факти, публикувани в януарския брой на Diabetes Care (1), имат голямо клинично значение, тъй като увеличаването на теглото се явява проблем на повечето други ОАС, както и на лечението с инсулин, а повишеното тегло е сериозен и комплексен рисков фактор при тип 2 диабет.

„Нашите резултати показват, че NovoNorm® има съществено предимство в сравнение с по-дългодействащите ОАС, тъй като приложен непосредствено преди храненето има много добър ефект върху гликемичния контрол и дава повече свобода на пациентите, но без да води до повишаване на теглото“

- коментира водещият изследовател на проучването д-р Роберт Мозес, директор на Диабетния център в Уолонгонг, Нов Южен Уелс, Австралия.

При лечение с медикаменти, които повишават тоталната инсулинемия - дългодействащи ОАС (като сулфонилурейните препарати) и някои инсулини (2), се явява увеличаване на теглото. Това е сериозно предизвикателство и недостатък за клиницистите, тъй като наднорменото тегло способства развитието на тип 2 диабет както и на сърдечно-съдовите усложнения, а редукцията на теглото е основен момент в лечението на много пациенти(3).

NovoNorm® принадлежи към един уникален клас на т.н. “глиниди” и много бързо стимулира инсулиновата секреция (4). Това го прави особено подходящ за прандиален прием, когато е необходима инсулинова секреция. Рискът от хипогликемия е по-нисък, отколкото с по-дългодействащите ОАС (5), тъй като NovoNorm® стимулира инсулиновата секреция за много кратко време (4).

„Медикаменти като NovoNorm®, създадени за лечение на диабета чрез селективно стимулиране на прандиалния инсулинов отговор, имат по-малка вероятност от повишаване на теглото. Тъй като не е повишена базалната инсулинова секреция, то и рискът от хипогликемия е намален, а от тук се избягва и необходимостта от допълнителна храна“

- сподели д-р Мозес. Той допълни, че NovoNorm® дава на пациентите по-голяма свобода на хранителния режим за разлика от по-дългодействащите ОАС, които обикновено се прилагат като елемент от фиксирана схема за дозата им и хранителния прием. Неотдавна едно голямо проспективно проучване при близо 6000 пациенти (6) показа, че повечето участници предпочитат по-гъвкавия хранителен режим, за който дава възможност NovoNorm®.

Резултати от международното проучване:

В това двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично проучване 408 пациенти с тип 2 захарен диабет от 61 медицински центъра в 13 страни са били включени рандомизирано в две групи - прием на NovoNorm® 0.5-1.0 мг (n = 270) или плацебо (n = 138) непосредствено преди основните хранения. Пациентите до момента на проучването не са били лекувани със ОАС („терапия-наивни“), а в хода на проследяването за 16 седмици са били на свободен хранителен режим.

Общо 316 пациенти са завършили проучването. Тези от тях, приемали NovoNorm® са показали достоверно подобряване на гликемичния контрол, изразяващо се в средно намаление на гликирания хемоглобин (HbA1c) с 1.14% и редукция на кръвната глюкоза на гладно с 1.8 ммол/л (и двете разлики са достоверни, р< 0.001). Това подобрение е било постигнато без значимо увеличение на телесното тегло (средно повишаване на теглото: 0.35 кг, недостоверна промяна), независимо от режима на хранене на пациентите. В групата на плацебо не е установено подобрение на гликемичния контрол, а теглото се е увеличило недостоверно.

Както се е очаквало, най-честият страничен ефект са били леки епизоди на хипогликемия, за каквито са съобщили 17% от пациентите на NovoNorm® и 3% от тези на плацебо. Другите странични ефекти са били редки и сходни за двете групи.

Изводът за клиничната практика:

Резултатите от проучването доказват, че прандиалната глюкозна регулация е нов, физиологичен подход в лечението на захарен диабет тип 2.

За допълнителна информация посетете:

http://www.novonordisk.com

NovoNorm е регистрирана търговска марка на Novo Nordisk A/S

Използван източник:

1.Diabetes Care 2001,Vol.24,N1: Flexible Meal-Relating Dosing With Repaglinide Facilitates Glycemic Control in Therapy-Naive Type 2 Diabetes Patients

Robert G Moses(MD1),Ramon Gomis(MD2),Kirstine Brown Frandsen(MD3),Jean-Louis Schlienger (MD4),Ivan Dedov (MD5)

(1)Wollongong Diabetes Service, Australia;(2)Hospital Clinic i Provincial de Barcelona,Spain;(3) Novo Nordisk A/S, Copenhagen, Denmark;(4)Hopital de Hautepierre, Strasbourg, France;(5) Endocrinological Research Centre, Moscow, Russian Federation

Автор за кореспонденция:

Dr Robert Moses, Wollongong Diabetes Service, Suite 4, 393 Crown Street, Wollongong 2500, NSW, Australia

Tel.: +61 2 4229 6130; Fax: +61 2 4229 7306, E-mail: robert_moses@uow.edu.au