Diaprel®: цялостно решение на първи избор за всички новооткрити пациенти с диабет тип 201/12/2000

Д-Р СОФИ ГЕРЛО

Diaprel: Клинична полза за новооткритите пациенти

Diaprel осигурява за новооткритите пациенти дълготраен гликемичен контрол

След извода от UKPDS, че 1% промяна в HbA1с намалява риска от усложнения с 21 %, е задължително да се стремим към стриктен гликемичен контрол.

В група с новооткрити пациенти лечението с Diaprel води до намаляване на кръвната глюкоза на гладно от 12.1 mmol/l до 6 mmol/l след 8-седмично лечение (P<0.001). В 3-годишно проучване е установено, че Diaprel осигурява ефективен денонощен гликемичен контрол, който се запазва при диабетици, преди това неконтролирани добре само с диета. В едногодишно американско проучване на пациенти със затлъстяване, лечението с Diaprel предизвиква статистически значими понижения на кръвната глюкоза на гладно и постпрандиално, както и на гликозилирания хемоглобин (-32 %, P<0.001).

Полезен индикатор на терапевтичния успех на един перорален медикамент е честотата на вторична резистентност. Guillausseau е провел 5-годишно проучване във Франция и е документирал по-малко от 2 % вторична резистентност на година.

Дълготрайната ефикасност на Diaprel е установена също при пациенти с високи нива на хипергликемия. В проучването Harrower стойностите на HbA1c са били над 10 %. След 5 години пациентите, лекувани с Diaprel, са показали подобрен гликемичен контрол с терапевтичен успех от 93 %.

Diaprel подобрява съдовата прогноза при пациенти с новооткрит диабет

Подобряването на съдовата прогноза отначало е една от основните грижи на общопрактикуващите лекари. Чрез повлияване на хемоваскуларните нарушения при диабет тип 2 Diaprel има благоприятен ефект върху хода на диабетните усложнения.

Главното съдово усложнение, което е проучено при пациенти, лекувани с Diaprel, е ретинопатията, тъй като фундоскопското изследване дава директен достъп до съдовете.

Оценката на ретината чрез фундусна фотография и флуоросцеинова ангиография е показала, че при пациенти на лечение с Diaprel има по-слаба тенденция да се развива ретинопатия и по-слабо влошаване на съществуваща обикновена ретинопатия към пролиферативен стадий в сравнение с пациенти, лекувани с други сулфонилурейни препарати.

Разликата между групите в прогресията на ретинопатията не може да бъде обяснена с разлики в метаболитния контрол. В едно такова проучване Akanuma и сътрудници намират по-ниска честота на ретинопатията в лекувана с Diaprel група пациенти (7.1 %) в сравнение с група пациенти, лекувани с други сулфонилурейни препарати (13.6 %).

Цялостният метаболитен механизъм на действие на Diaprel, с уникални и независими хемоваскуларни свойства, представлява очевидно предимство при лечението на всички новооткрити пациенти с диабетен тип 2

! Diaprel въздейства върху двата дефекта на диабет тип 2 и повлиява главните проблеми на съдовите усложнения

! Diaprel осигурява ефективен, дълготраен гликемичен контрол

! Diaprel подобрява съдовете прогноза

Diaprel е цялостно решение на първи избор за дългосрочно лечение на новооткритите пациенти, независимо от съдовия им статус.