Агресивното понижаване на LDL- холестерола с atorvastatin води до регресия на атеросклерозата01/12/2000

Агресивното понижаване на холестерола с atorvastatin 80mg води до значима регресия на атеросклерозата, докато лечението със simvastatin 40 mg средно не показва подобна регресия - заключи проучване, представено на ХХII годишен конгрес на Европейската Кардиологична Асоциация в Амстердам, Холандия*.

В двегодишното изследване Effects of Atorvastatin vs Simvastatin on Atherosclerosis Progression (ASAP) средната дебелина на интима и медиа слоя (Intima Media Thickness, IMT) на каротидната артерия показва значителна регресия в групата, лекувана с atorvastatin и значителна прогресия в групата, лекувана със simvastatin.

Обратно развитие на атеросклеротичните промени се наблюдава при 66% от групата на atorvastatin

Регресията на атеросклерозата е особено изразена през първата година, като разликите в промените на IMT между двете групи са статистически значими (р=0.0001). IMT на каротидната артерия корелира в значителна степен с риска от коронарна съдова болест и е индикатор за риска от бъдещи коронарни инциденти.

В групата на atorvastatin IMT на каротидната артерия е значимо намалена с 0.27 мм след една година и с 0.31 мм след две години лечение, спрямо изходната величина (0.93 мм). IMT представлява общата дебелина на вътрешния (интима) и средния (медиа) слой на съдовата стена, където типично се развиват атеросклеротичните промени.

ASAP е първото проучване, чиято цел е да установи дали лечението с atorvastatin води до регресия на атеросклерозата

ASAP е и първото проучване, което сравнява ефектите на два статина върху атеросклерозата

Проучването е двегодишно, проспективно, двойно-сляпо, рандомизирано с паралелни групи и в него са включени 325 пациенти с хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия. Фамилната хиперхолестеролемия е наследствено заболяване, характеризиращо се с повишаване на LDL-холестерола и повишен риск от преждевременно развитие на коронарна артериална болест. Тази популация пациенти се използва често като модел за връзката между повишения LDL-С и развитието на атеросклероза. Пациентите са получавали понижаващо холестерола лечение или с atorvastatin 80 mg или със simvastatin 40 mg. Cholestyramine е добавян само, ако общият холестерол (ТС) е над 8 mmol/l .

Дизайнът на проучването позволява сравняването на ефекта на две различни нива на холестеролна редукция върху каротидната IMT. Количествено В- модално ултразвуково измерване на IMT на каротидната артерия е извършено в началото, след първата и след втората година на проучването. В-модалното ултразвуково изследване е неинвазивна техника, с помощта на която се измерват едновременно дебелината на съдовата стена и размерът на лумена на съда. Средната възраст на проучваните пациенти е 48 години.

Средните изходни стойности на LDL-С са 8.00 mmol/l в групата на atorvastatin и 8.33 mmol/l в групата на simvastatin. Понижаването на стойностите на LDL-С е средно 51% в групата на atorvastatin срещу респективно 41% в групата на simvastatin. Стойностите на HDL-С след лечението са сравними (+13%) в двете наблюдавани групи. И двата медикамента се понасят добре.

В проучването не е определян ефектът на atorvastatin върху сърдечно-съдовата заболяемост и смъртност. В момента се провеждат други проучвания, които оценяват ефекта на препарата върху тези показатели.

Atorvastatin сe прилага като допълнение към диетата за намаляване на повишените нива на ТС, LDL-С, аполипопротеин В и TG и повишаване на HDL-C при пациенти с първична хиперхолестеролемия и смесена дислипидемия.

Обичайната начална доза е 10 mg веднъж дневно. Дозата може да варира между 10 mg и 80 mg веднъж дневно.

Atorvastatin обикновено се понася добре. Нежеланите лекарствени реакции са леки и преходни и по-малко от 2% от болните са отпаднали от клиничните проучвания, поради нежелани лекарствени реакции, свързани с atorvastatin. Най-честите нежелани лекарствени реакции, свързвани с atorvastatin, са констипация, флатуленция, диспепсия и коремни болки. Препоръчва се изследване на чернодробните функции в началото и 12 седмици по-късно, както при започване на лечението, така и при всяка промяна на дозата на препарата, а след това периодично.

При лечение със статини пациентите трябва да бъдат предупреждавани да съобщават веднага за наличие на мускулни болки, слабост и безсилие. При съмнения за миопатия, при значително повишени нива на креатинфосфокиназа (CPK), или ако пациентът има рискови фактори за рабдомиолиза, лечението със статини трябва да бъде спряно.

Pfizer Inc, най-голямата фармацевтична компания в света, открива, разработва, произвежда и предлага широк спектър препарати за хуманната медицина. Тази година Pfizer Inc. очаква общи продажби за повече от 31 млд $, като средствата, които компанията ще вложи за изследвания и развитие, са 4.7 млд $.

*Данните бяха представени на 29 август по време на European Society of Cardiology XXII Annual Congress’ 2000

Допълнителен източник:

Byington R, Furberg C, Crouse J, Espeland M, Bond G. Pravastatin, Lipids, and Atherosclerosis in the Carotid Arteries (PLAC-II). Am J Cardiol.1995, Vol.76