Впечатляващ пробив в островноклетъчните трансплантации01/09/2000

„ Нашите наблюдения при пациенти с диабет тип 1 показват, че островноклетъчната трансптлантация може да доведе до инсулинова независимост и отличен метаболитен контрол, когато несъдържаща глюкокортикоиди имуносупресия се комбинира с инфузиране на адекватна по количество островна маса “, обобщи в доклада си д-р Джеймс Шапиро от Университета на Албърта, Едмънтън - Канада.

Островна маса (11 547 ± 1604 панкреасни острови/кг т.т.) е инфузирана при седем пациенти на средна възраст 44 години , с дългогодишен диабет тип 1 - лабилнопротичащ (история за чести хипогликемични коми и метаболитна нестабилност) чрез перкутанна трансхепатална портална емболизация. За целта, при шест от пациентите са използвани два донора на панкреас, а при един (поради затлъстяване, водещо до повишена инсулинова резистентност) - три.

В цялата група е постигната независимост от екзогенната инсулинова терапия (среден период на наблюдение 11.9 месеца) и нормален гликиран хемоглобин. На 3-ия и 6-ия месец след трансплантациите са измерени статистически доловими концентрации на С-пептид. Нивото на средната гликемия достоверно намаляло в хода на експерименталното лечение (от 11.1 ± 1.8 ммол/л преди присаждането до 6.7 ± 2.1 ммол/л след първата инфузия и 2.8 ± 1.7 ммол/л след постигането на инсулинова независимост; p<0.001), като епизодите на хипогликемична кома изчезнали напълно. Единственият страничен ефект, свързан с имуносупресора сиролимус, са повърхностните улцерации на букалната лигавица.

Канадският екип от хирурзи и имунолози (AMJ Shapiro et al) публикува подробна информация за новаторската методика на изолиране на островните клетки от човешки донори с установена мозъчна смърт; авангардната тройна имуносупресия - sirolimus, ниска доза tacrolimus и моноклонално тяло срещу рецептора на интерлевкин-2 (daclizumab); постигнатите впечатляващи резултати и изводите за бъдещето на островноклетъчната трансплантация в N Engl J Med. 2000,Vol. 343;4:230-238 (Islet Transplantation in Seven Patients with Type 1 Diabetes Mellitus Using a Glucocorticoid-free Immunosuppressive Regimen).