Библиотека 200001/09/2000

Захарен диабет у деца и юноши – теоретически и практически основи

Под редакцията на проф.д-р Мария Дамянова, д.м.н.

С участието на водещите диабетолози: доц. д-р К. Коприварова, доц. д-р В. Цанева, д-р М. Константинова, д-р С. Горанова и психоложката Р. Милушева

Монографията (348 страници) се състои от предклинична и клинична част и е богато онагледена с над 100 фигури. Тя е предназначена за педиатри, интернисти, ендокринолози, както и за общопрактикуващи лекари, студенти по медицина и всички колеги, които се срещат във всекидневната си практика с това социално значимо заболяване.

В предклиничната част са разгледани въпросите: ембриология на панкреаса, химия, биосинтез, секреция и биологично действие на панкреасните хормони с тяхните рецептори.

Клиничната част отразява: патогенезата, патобиохимията, патофизиологията и особеностите в клиничното протичане на заболяването през различните възрастови периоди. Отделено е място на:

- инсулиновото лечение и характеристиката на различните видове инсулини

- хранителните режими

- двигателната активност

- обучението на пациентите

- интермедиерните и късни усложнения на диабета.

За първи път в педиатричната литература се излага въпросът за диабет тип 2 у деца и юноши с неговите подтипове на МОДИ.

Монографията завършва с кратка история на развитието на Българската педиатрична диабетология и информация върху организацията на диабетните грижи в световен мащаб.

Цена 25 лева

Изданието е на разположение в диабетното отделение на ДУПБ, София

За контакти: проф.д-р М.Дамянова тел. 02/720305

доц. д-р К.Коприварова и д-р М.Константинова тел. 02/549131 в.241

Ново ръководство по ендокринология

Под редакцията на проф.д-р Боян Лазаров, д.м.н.

В авторския колектив участват 23-ма изтъкнати преподаватели от Клиничния център по ендокринология и геронтология, както и от други катедри на Софийския медицински факултет.

Изданието е с обем 1000 стр., голям формат и илюстрирана с над 700 фигури, диаграми и таблици.

В съвременен аспект са представени основните проблеми на:

- клиничната и фундаменталната ендокринология

- функционалната и образна диагностика

- медикаментозното и хирургично лечение на ендокринните заболявания

В отделни раздели са разгледани:

* принципите на хормоналната регулация

* генетиката и имунологията на ендокринната патология

* ендокринните хипертонии

* дислипопротеинемиите

* затлъстяването

* други интердисциплинарни проблеми

Книгата е предназначена не само за ендокринолози, но и за широк кръг специалисти в други области на медицината, които се занимават с физиологията и патологията на ендокринната система.

Ръководството излиза от печат през октомври т.г. и ще може да бъде закупено от книжарниците за специализирана медицинска литература в цялата страна.