Завръщането на немските инсулини в България01/06/2000

Историята…

Инсулините на немската фармацевтична фирма Hoechst, понастоящем след обединението с френската Ron Poulenc Rorer, известна вече като Aventis, са познати в България отдавна. Години наред – от 1940 г. до 1970 г. те бяха и най-употребяваните в нашата страна. Проф. Димитър Андреев ги познаваше до съвършенство и ни насочваше за работа с тях. Още помня клиничните му примери с млади диабетици, които най-успешно се лекуваха с Insuman Comb – смес от 25% бързодействащ инсулин и 75% NPH инсулин…

Hoechst е първата компания, която от 1935 г. използва само пречистен кристален инсулин за фармацевтични препарати, а през 1938 г. създаде стандарт за инсулинови препарати с удължено действие Depot Insulin.

Новаторството…

Независимо, че в България вносът на инсулините на Hoechst постепенно намаля и през 80- те години почти спря, постиженията на компанията в областта на инсулиновото производство продължиха и извън нашата страна:

1976 г. –създаден бе първият човешки полусинтетичен инсулин

1980 г. – открит бе нов ензимен метод за производство на човешки инсулин

1989 г. – разработен бе OptiPen – писалка, която облекчава инсулиновото инжектиране

1999 г. – въведен бе рекомбинантен човешки инсулин Insuman

2000 г. – създаден бе първият дългодействащ биосинтетичен инсулинов аналог – Lantus – glargine (НOЕ 901)

2001 г. – предстои представянето на инхалаторния инсулин HMR 4006 – съвместна разработка с Pfizer…

Генно инженерните технологии…

Рекомбинантният човешки инсулин – Insuman се произвежда от E. Coli bacteria: плазмид с въведена генетична информация за инсулин. Този инсулин – Insuman human insulin е вече в България: Insuman Rapid, Insuman Comb, Insuman Basal.

Показания за приложение на Insuman Rapid:

- Захарен диабет тип 1, LADA

Лош метаболитен контрол, кетоацидоза. Инсулинови режими: интензифицирано инсулиново лечение, комбинация с интермедиерен инсулин.

- Захарен диабет тип 2 – временно лечение при кетоацидоза, фебрилни състояния, интеркурентни инфекции, операции, стресови ситуации; вторична резистентност към перорални средства – в комбинация с интeрмедиеpeн инсулин или/и перорални препарати.

Показания за приложение на Insuman Basal:

- ЗД тип 1, LADA – в комбинация с бързодействащ инсулин при интезифицирано лечение или двукратен режим

- ЗД тип 2 с вторична резистентност към СУП – монотерапия или в комбинация с бързодействащ инсулин; комбинация на перорални медикаменти СУП или метформин с еднократна или двукратна инсулинова апликация.

Показания за приложение на Insuman Comb:

- ЗД тип 1 със стабилен гликемичен контрол

- ЗД тип 2 с вторична резистентност към СУП, метформин, акарбоза, репеглинид.

Литературните данни от сравнителни проучвания между рекомбинантни инсулини показват, че Insuman постига:

– подобна бионаличност, базирана на фармакодинамичния ефект (оценен чрез количеството инфузирана глюкоза в хода на еугликемичен кламп-тест)

– сходен фармакокинетичен профил - начало на действие, максимален ефект и продължителност на действие (определен чрез нивото на серумния екзогенен инсулин)

– добра поносимост, без странични ефекти и промяна в биохимичните показатели.

Нашият опит* с човешки инсулин INSUMAN

В продължение на четири месеца наблюдавахме 165 пациенти със ЗД и лош гликемичен контрол на старта, от които:

– 142 (86%) с тип 2 и 23 (14%) с тип 1

– 56% жени и 44% мъже

При 43 пациенти лечението с Insuman започна в Клиниката по ендокринология и беше продължено амбулаторно от ендокринологичните кабинети. При останалите 122 пациенти лечението започна амбулаторно. При 70 % от участниците бе проведено за първи път инсулиновото лечение; 30 % бяха използвали друг вид инсулин преди това. В подгрупата с диабет тип 2 - 64% са преминали на инсулиново лечение поради вторична резистентност към СУП, а 18 % - поради липса на ефект от комбинираната терапия СУП + метформин.

Използвахме следните критерии за оценка: средна кръвна глюкоза преди и в края на 4-ия месец от лечението, дневни инсулинови дози, повишение на теглото, качество на живот и поносимост към Insuman (странични ефекти, локални алергични реакции и др.).

Всички участници бяха на двукратен инсулинов режим с Insulin Basal, в случаите с висока постпрандиална гликемия – комбиниран с Insuman Rapid. При 26 % от пациентите с BMI > 30 кг/м2 продължихме лечението с metformin. Не регистрирахме повишение на теглото за периода от 4 месеца. Всички пациенти се инжектираха с OptiPen.

Средната доза Insuman, постигнала в края на 4-ия месец добър контрол, бе 36 Е. Интересен е фактът, че при 18 пациенти, които бяха с инсулинови нужди над 50 Е с други човешки инсулини и поддържаха незадоволителен контрол, Insuman постигна подобрение на контрола, като дневната инсулинова доза беше намалена с 4 – 10 Е. Трудно ни е да дадем обяснение на този факт. Възможно е титърът на инсулиновите антитела към Insuman да е по-нисък или такъв титър да се появява по-бавно. За да избегнем спекулативните разсъждения, ще спрем дотук и ще заключим:

Insuman e човешки инсулин с много добри качества, понася се добре от пациентите и показва тенденция към относително по-ниски дози за постигане на добър гликемичен контрол.

Изключително интересно е

12-месечното проучване на М. М. Benedethi (Италия) върху 578 пациенти с незадоволителен контрол на ЗД тип 2 при монотерапия с орални антидиабетни средства и комбинирано лечение с орални антидиабетни средства и инсулин NPH или glargine (HOE 901), приложени еднократно вечер с титриране на дозата до постигане на оптимален контрол. Резулатите показват еднаква ефективност и добра поносимост и на двата вида инсулин, като честотата на симптоматичните и нощни хипогликемии е достоверно по-ниска при лечение с glargine, особено при пациенти, включени за първи път на инсулиново лечение. Авторите на проучването съобщават и за достоверно по-нисък процент на инсулинови антитела при лечение с инсулин glargine.

Проф. д-р Лидия КОЕВА, дмн

Клиника по ендокринология,

МУ - Варна

*От Клиниката по ендокринология – д-р Томова и зав.Ендокринологичните кабинети във Варна: д-р Любомирова, д-р Деведжиева, д-р Богданова, д-р Ангелова