„Плейотропни“ свойства на статините01/06/2000

Освен понижаващия LDL-С ефект, статините притежават и други (така наречените „плейотропни“) свойства, с които може отчасти да се обясни антиатерогенното им действие чрез механизми, нямащи пряко отношение към редукцията на плазменото ниво на LDL-С.

Към тези свойства се причисляват:

! подобряване на ендотелната дисфункция с участието на синтезирания в ендотела релаксиращ фактор - азотен окис и инхибиране на експресията на мощния съдов констриктор - ендотелин-1

! антиоксидантни ефекти

! противовъзпалителни свойства

! инхибиране на клетъчната пролиферация

! стабилизиране на атероматозните плаки

! антикоагулантни ефекти

! потискане на отхвърлянето на присадката след сърдечна и бъбречна трансплантация

? Липидните ефекти и плейотропните свойства на статините могат да повишат терапевтичната ефективност на някои лекарства при комбинирано прилагане (например АСЕ-инхибитори).Някои от плейотропните ефекти на статините са негативни и могат да обяснят някои случайни, нежелани лекарствени взаимодействия.

? Предизвикателство към клиничната липидилогия е чрез провеждането на подходящи клинични проучвания да докаже ролята на плейотропните ефекти на статините в профилактиката на ИБС.