МНЕНИЕ01/06/2000

Проф. д-р Атанас КИРЯКОВ:

Ръководител на “Централна клинична лаборатория и клинична липидология”

УБ “Царица Йоанна”-София

„Връзката между качествените особености на плазмените липопротеини и сърдечносъдовия риск, по-специално на честото откриване на увеличени нива на малки, плътни LDL при индивидите с ИБС, днес е обект на засилен диагностичен и терапевтичен интерес. Редица клинични проучвания показваха, че хората с фенотип В на LDL имат повишен риск от ИБС, дори ако плазмената концентрация на холестерола в LDL e само леко повишена.“

Наскоро завършилото проспективно проучване Quebec Cardiovascular Study съобщи, че рискът от ИБС е 3 пъти по-висок при мъжете, притежаващи повишен брой на малки, плътни частици на LDL ,в сравнение с мъжете, имащи LDL с по-голям размер (Lamarche B, et al. Diabetes & Metabolism.1999, Vol.25;3:199-211).

Данните от проучването West of Scotland Coronary Prevention Study (WOSCOPS) за първична профилактика на ИБС показаха най-силно проявени ефекти на терапията с pravastatin при участниците с по-високи нива (> 1.70 mmol/l) на плазмените триглицериди (Shepherd J, et al.N Engl J Med. 1995,333:1301-1307).

Аналогични резултати бяха докладвани преди повече от 10 години и от Helsinki Heart Study (Frick MH, et al.N Engl J Med. 1987,317:1237-1245). Подгруповият анализ на данните от това проучване за първична профилактика на коронарните инциденти при мъже с дислипидемия установи най-голям ефект върху коронарната атеросклероза на терапията с фибрата gemfibrosil – 71% намаление на коронарния риск - при индивидите с нива на плазмените TG >2.35 mmol/l и отношение LDL-C/HDL-C >5.0.

Рискът от развитие на ИБС е твърде висок при съчетанието:

! хипертриглицеридемия (>2.2 mmol/l)

! намалено ниво на HDL-C (<0.90 mmol/l)

! повишено ниво на LDL-C

За този атерогенен липопротеинов профил на плазмата е твърде характерен повишеният брой на малките (с диаметър 1.04 g/ml) частици на LDL в плазмата, т.е. фенотип В на LDL.