„За“ фибратите01/03/2000

„Проучванията WOSCOPS*(първична профилактика) и 4S, CARE (вторична профилактика) показаха, че

65% от сърдечносъдовите инциденти не могат да бъдат предотвратени със статини

Има фактори, които влияят върху атерогенността на LDL, като:

– плазмен полуживот

– Аpo-B структура

– анти-оксидантно съдържание

– свързване с артериалната стена

– асоциирани протеини и ензими

– афинитет към LDL-рецептора

– размер

– състав

– склонност към протеолиза

В комбинация с хиперлипидемия, повечето от LDL-частиците са малки и плътни

Лечението с фибрати подобрява качеството на LDL

Фибратите превръщат LDL в по-малко атерогенни

Малките и плътни LDL, в сравнение с по-големите и по-леки частици, имат намален афинитет към LDL-рецептора (не-атерогенен метаболитен път).

Колкото LDL са по-малки и плътни, толкова по-бедно е тяхното анти-оксидантно съдържание - следователно те са готови за окисляване.

Малките и плътни LDL проникват в артериалната стена по-лесно в местата на бифуркации, защото там ендотелният пермеабилитет и завихрянето на кръвта са повишени и съдоватата стена е подложена на по-голям стрес.

Веднъж проникнали в ендотела, LDL-частиците се окисляват допълнително и се поемат бързо от макрофагите, които се превръщат в пенести клетки (не-рецепторен атерогенен метаболитен път).

Във вътрешността на макрофагите, LDL-холестеролът отключва освобождаването на серия от про-възпалителни и про-тромботични медиатори.

Асоциацията между високото ниво на субфракцията малки и плътни LDL и повишената честота на КСБ е добре установен клиничен факт.

Серия от ангиографски добре-контролирани проучвания посочиха, че малките и плътни LDL са най-тясно свързания с регресията на атеромата фактор.

Фибратите намаляват нивото на триглицеридите, забавят чернодробната синтеза на VLDL, усилват липолизата и модифицират активността на CEPT.

В резултат на това се произвеждат по-големи LDL-частици, които се очистват бързо от плазмата чрез не-атерогенния LDL рецепторно-зависим път.“

„Фибратите могат да намалят малките и плътни LDL с над 50%“ (J Chapman, Симпозиум “Атерогенност на LDL: нови терапевтични възможности”, Франция, 1997)

*WOSCOPS (West of Scotland Coronary Prevention Study) показа, че pravastatin 40 mg намалява с 31% честотата на нефаталните ОМИ, с 28% заболеваемостта от КСБ и с 22% смъртността, дължаща се на всички причини (Shepherd J et al. N Engl J Med. 1995, 333:1301-1307)