Колегиум01/03/2000

Първоначални данни от проучването DIAS (the Diabetes Intervention Study), приключило наскоро клиничната си фаза, показа, че fenofibrate - достоверно в сравнение с плацебо (p=0.0001) - намалява плазмените TG, TC, LDL-C и Apo-B, и повишава HDL-C при пациенти с диабет тип 2 (G Steiner, Сесия „Липиди“, EASD, 1999)

DIAS e първото мултинационално, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, насочено да прецени - конкректно при пациенти с диабет тип 2 - дали терапията с микронизиран fenofibrate е в състояние да намали риска от КСБ (определен чрез количествена коронарна ангиография).

Участваха 305 мъже и 113 жени с диабет тип 2 на възраст 40-65 години.

Анализът на клиничните резултати не е приключил, но лабораторните данни, официално докладвани от д-р Стейнер (Канада) по време на миналогодишната среща на EASD, са показани на таблица 6.

Наскоро приключи и проучването VAHIT (Veterans Administration HDL Intervention Trial), което съобщи за достоверна редукция (-22%) на риска от големи кардиоваскуларни инциденти при активна терапия с представител на фибратите - gemfibrozil. Участваха 2531 мъже с предшестващ МИ (от които 25% диабетици) с първично липидно нарушение - намалена концентрация на HDL-C при относително нормално ниво на LDL-C (NEJM 1999,341:410)

В ход са още две клинични проучвания - FIELD (Fenofibrate In Event Lowering in Diabetes Study) и LDS (Lipids in Diabetes Study), които също изследват възможностите на фибратите да се намесват в коронарния риск при пациенти с диабет тип 2

„Липидната хипотеза“ при диабет в момента е обект и на клинични проучвания - CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) и Heart Protection Study with simvastatin, които ще преценят кардиопроспективните ефекти и икономическата ефективност на терапията със статини при диабетната популация