Клинично обсъждане01/03/2000

Трябва ли измерването на размера (или плътността)на LDL да се въведе в клиничната практика, за да преценяваме вярно кардиоваскулария риск?

Проф. д-р Беноа ЛАМАРШ, Канада:

„Днес разполагаме с достатъчно научна информация, за да признаем че малките и плътни LDL частици играят водеща роля в етиологията на КСБ, но някои нерешени въпроси правят труден избора на подходящ на популационно ниво тест за клинична преценка на индивидуалния кардиоваскуларен риск.“

„Първо, по-големи, популационно-базирани, проспективни случай-контрола проучвания трябва да документират, че размерът и плътността на LDL са „верен“, независим рисков фактор за КСБ.

Втори важен момент е как да преценяваме оптимално качеството на LDL. Може ли простото им разделяне на „малки“ и „големи“ частици да бъде достатъчно релевантен (специфичен и чувствителен) арбитър за клинично приложение?

Не трябва ли хетерогенността на LDL да се преценява по-скоро на база на тяхната плътност, а не на размера им?

Бъдещи проучвания трябва да преценят и важността на комбинацията между размера или плътността на LDL (качеството) спрямо броя (количеството) на частиците.“

„Избраният метод за характеризиране на LDL трябва да предложи най-доброто съотношение между цена и ефективност и да бъде лесен и достатъчно чувствителен за прилагане на популационно ниво.“

„В този смисъл, всички използвани в момента тестове за интерпретиране на хетерогенността на LDL са времеемки, досадни и неподходящи за клиничната практика.

Очевидно е, че е при тези условия, определянето на размера или на плътността на LDL частиците не е елемент на липопротеин/липидните профили, прилагани рутинно от клиницистите за преценка на риска от КСБ.“

Използвани източници:

1. Superko HR. Beyond LDL cholesterol reduction. Circulation. 1996, 94:2351-2354

2.Lamarche B et al. The small, dense LDL phenotype and the risk of coronary hesrt disease. Diabetes&Metabolism.1999, Vol 25,3:200-211

3. Zambon A. Small dense LDL and atheroma regression in the fats study. The World of Lipids, 1998, 4:7