СУХИ ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА01/12/1999

В Централната клинична лаборатория на ВМА за периода 30 август – 15 септември 1999 година бяха проведени изпитания на сухи тестове за изследване на урина Nonaphan SG и Glucophan new- производство на фирма Лахема, Чехия и предоставени от фирма Маимекс.

1.Nonaphan SG – са тестове за определяне на 9 показателя в урината: специфично тегло, нитрити, рН, белтък, глюкоза, уробилиноген, билирубин, кетон, кръв (еритроцити, хемоглобин). Изследвани бяха две опаковки, всяка с по 50 ленти, със сериен N 1670599 и със срок на годност 11/2000. Опаковките са много добре оформени, цветните скали са много ясни, инструкцията за работа е на чешки, английски и руски език. Отчитането на резултатите се извършва на 60-ата секунда.

Бяха изследвани урини на пациенти, както и урини с прибавени серум и кръв (за определяне на белтък, билирубин, захар и еритроцити). За сравняване на резултатите от определяне на специфичното тегло беше използван класическият метод с уринометър. За част от сравненията бяха използвани сухи тестове на фирма Байер Диагностика (Еймс). Броят на еритроцитите се сравняваше с микроскопско изследване на седимента на урината.

Резултатите от сравнителните изследвания са много добри. При определяне на специфичното тегло имаше различия до ± 0,001-0,002 от класическия метод. За белтък, глюкоза и билирубин има съвпадение на резултатите както с урина на пациенти, така и с урина, артефактно патологична чрез прибавяне на серум. При сравняване на броя на еритроцитите се получи приблизително съвпадение, като микроскопските резултати са по-високи, поради концентриране на урината чрез центрофугиране, докато с тест-лентите се изследва нативна урина. След престой 3-4 часа в урината се определяше хемоглобин, поради лизиране на еритроцитите в хипотонична среда.

В заключение, сухите тест-ленти Nonaphan SG на фирма Лахема са много добре оформени, принципите на методите за определяне на различните показатели са съвременни, получените резултати са много добри. Препоръчвам масовото им използване в клинично-лабораторната практика.

2. Glucophan new – тест за определяне на глюкоза в урината. Общите положения за сухите тестове на фирма Лахема, изложени по-горе, важат и за този тест. Серийният N на двете опаковки с по 50 тест-ленти е 0690399 и срок на годност 03/2000. Принципът на метода е нов, като за индикатор на глюкооксидазно-пероксидазната реакция се използва тетраметилбензидин вместо 4-аминофеназон и пиразолон. Това прави реакцията много по-чувствителна при запазване на високата специфичност. Така количеството глюкоза в урината е със стойности 2.8; 5.5; 17; 55 ммол/л срещу 6.0; 30; 60; 120 ммол/л при другите тест-ленти на фирма Лахема (Pentaphan, Hexaphan, Heptaphan).

Бяха изследвани проби урина на пациенти без наличие на глюкоза, такива с глюкоза, определена с тест-ленти Клинистикс на Байер Диагностика, както и проби урина с прибавена глюкоза. Нямаше случаи на фалшиво положителни резултати, имаше случаи, при които пробите се позитивираха с Glucophan new, а оставаха отрицателни с други тестове, тъй като бяха под долната граница на чувствителността на тези тестове. Поради високата чувствителност на теста, отчитането трябва да се извърши до 60-ата секунда, тъй като при престой 20-30 секунди след този срок се получава фалшиво положителен резултат.

Сухите тест-ленти Glucophan new са отлични, високо чувствителни, изготвени на съвременен принцип. Могат да бъдат използвани както в клинично-лабораторната практика, така и за домашна употреба от пациента. Необходимо е да се подчертае, че отчитането следва да става не по-късно от 60 секунди за избягване на фалшиво положителни резултати.

Полк. доц. д-р Ангел ПЕТРОВ,

завеждащ Централна клинична лаборатория на Военна медицинска академия - София