Проучвания01/12/1999

- В проспективно проучване на 43 000 жени от европеидната раса в САЩ (непушачки, със затлъстяване и коморбидна патология) умерената загуба на тегло (0.5-8.6 кг) бе свързана с:

– 20% снижение на смъртността, дължаща се на всички причини

– 44% снижение на асоциираната с диабета смъртност

– 50% снижение на смъртността от ракови заболявания

– близо 10% снижение на смъртността от сърдечносъдови заболявания

- Ретроспективно проучване във Великобритания на здравната документация на 263 пациенти със затлъстяване и диабет тип 2, починали през периода 1985-1986 показа, че:

– средната загуба на 1 кг от теглото през първата година след диагностицирането на диабета води до удължаване на живота с 3-4 месеца

– редукцията на теглото с 15-20% през първата година след диагностицирането на диабета изравнява очакваната продължителност на живот с тази на общата популация

- Проучване показа, че загубата на 6.9-13.6 кг (>5% от началното тегло) и поддържане на постигнатото за период от 12 месеца може:

– да намали нивото на кръвната глюкоза с 15%

– да намали инсулинемията с 48%

– да редуцира серумните триглицериди с 20%

– да повиши HDL-холестерола с 46%

- Проучване заключи, че умереното отслабване на тегло чрез диетичен режим (придружен или непридружен от физическа активност) може да доведе до:

– снижаване на LDL-холестерола с 12% и на триглицеридите с 30%

– повишаване на HDL-холестерола с 15%

- Проучване при пременопаузални жени свърза затлъстяването с повишено окисление на LDL и VLDL, като процесът корелира положително с увеличеното съотношение талия/ханш. Данните показаха също, че умерената загуба на тегло (7% за шест месеца) води до достоверно намаляване на окислението на липопротеините

- 14-годишно проспективно кохортно проучване в САЩ на 115 818 медицински сестри на възраст 30-55 години (без анамнеза за КСБ) регистрира, че дори лекото, но трайно покачване на теглото с 5 до 7.9 кг повишава при жените сърдечносъдовия риск (с 3.1% за всеки натрупан килограм)

- Проучване в Шотландия на 44 пациенти със затлъстяване и КСБ посочи, че загубата на 3-4 кг снижава риска от остри коронарни инциденти с 25%

- Едва 42% от хората с ИТМ>30 кг/м2 са съветвани целенасочено от лекарите да редуцират теглото си, показаха данните от 12-месечно наблюдение на 12 835 обезни пациенти в САЩ на възраст над 18 години. Съветваните от медицинските специалисти обезни пациенти отслабват почти три пъти по-често, обобщиха авторите на проучването

- 10-годишното мултицентрово кохортно проучване CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) на сърдечносъдовите рискови фактори при близо 3000 млади хора на възраст 18-30 години заключи, че консумацията на диетични фибри предсказва наддаването на тегло, инсулиновото ниво и останалите кардиоваскуларни рискови фактори в по-значима степен от приема на общи и наситени мазнини. Диетите с високо съдържание на фибри предпазват от затлъстяване и сърдечносъдови заболявания, като влияят благоприятно на инсулинемията - заключи авторският екип

- Мултицентровото проучване Cardiovascular Heаlth Study, обхванало 5850 хора на възраст над 65 години, свърза висцералното затлъстяване (увеличеното съотношение талия/ханш), инсулиновата резистентност и хиперинсулинемията с два пъти по-висок риск от рак на колоректума. Повишеното ниво на инсулин и инсулин-подобни растежни фактори бе асоциирано и в предишни проучвания с повишен риск от колоректални неоплазии. Изглежда, че обезните хора имат намалено производство на протеини, свързващи циркулиращите инсулин-подобни растежни фактори.

Изводите за клиничната практика

Загубата на 5-10% от началното тегло намалява свързаните със затлъстяването здравни рискове

Загубата на 5-10% от теглото може да доведе до:

>20% снижение на общата смъртност

>30% снижение на свързаната с диабета смъртност

>40% снижение на смъртността от свързани със затлъстяването ракови заболявания

Загубата на 5-10% от теглото може да понижи:

– систолното налягане с 20 мм Hg

– диастолното налягане с 10 мм Hg

– нивото на кръвната глюкоза на гладно с 50%

– общия холестерол с 10%

– LDL-холестерола с 15%

– триглицеридите с 30%

– обратно, HDL-холестеролът може да се повиши с 8%

Използвани източници:

1.Williamson DF, Pamuk E, Thun M et al. Prospective study of intentional weight loss and mortality in never-smoking overweight US white women aged 40-64. Am J Epidemiol 1995,141:1128-1141

2.Lean MEJ, Powric JK, Anderson AS et al. Obesity, weight loss and prognosis in type 2 patients. Diab Med 1990, 7:228-233

3. Wing RR, Loeske R, Epstein LH et al. Long-term effects of modest weight loss in type 2 diabetic patients. Arch Intern Med 1987, 147:1749-1753

4. Wood PD, Stefanick ML, Williams PT et al. The effects on plasma lipoproteins of a prudent weight-reducing diet, with or without exercise, in overweight men and women. N Engl J Med 1991,325:461-466

5. Van Gaal LF et al. Human obesity: from lipid abnormalities to lipid oxidation. Int J Obes 1995, 19(suppl):S21-S26

6. Clinical Management of Overweight and Obese Patients, a report of The Royal College of Physicians of London, December 1998

7. Willett WC, Manson JE, Stampfer MJ et al. Weight, weight change, and coronary heart disease in women. JAMA 1995, 273:461-465

8. Galuska DA, Will JC et al. Are health care professionals advising obese patients to lose weight? JAMA 1999, 282:1576-1578

9. Ludwig DS, Pereira MA, Kroenke CH et al. Dietary fiber, weight gain and cardiovascular disease risk factors in young adults. JAMA 1999, 282:1539-1546