Приложение на atorvastatin (Sortis) при пациенти с диабет тип 2 и дислипидемия01/12/1999

Голяма част от хората с диабет тип 2 са с наднормено тегло, страдат от артериална хипертония и имат вторични нарушения на липидния профил. Всичко това увеличава значително коронарния им риск.

Данните показват, че коронарният риск е три пъти по-висок при мъжете и пет пъти по-висок при жените, болни от диабет.

Основните рискови фактори за коронарна болест на сърцето могат да бъдат систематизирани в две групи:

- постоянни – пол, възраст, фамилна история за коронарна сърдечна болест (КСБ), анамнеза за прекарана КСБ

- променливи – хипертония, дислипидемия, затлъстяване, диабет, тютюнопушене.

Логично е, нашето внимание да се насочи към коригиране на променливите фактори.

При хората с диабет тип 2 най-честото липидно нарушение е повишаване на нивата на триглицеридите, LDL-холестерола и намаляване на HDL-холестерола.

Все повече изследователи през последните години признават, че повишените триглицериди са значим и независим рисков фактор за развитието на КСБ.

Лечението на метаболитните нарушения при пациентите с диабет включва елиминиране на другите рискови фактори, подобряване на гликемичния контрол и корекция на дислипидемията.

Към безспорно необходимото диетично лечение могат да бъдат включени и няколко групи медикаменти с ефект върху липидите: фибрати, статини, никотинова киселина, смоли, свързващи жлъчните киселини.

При пациентите с диабет и дислипидемии:

- никотиновата киселина, наред с позитивния си ефект върху HDL-холестерола и триглицеридите, повишава инсулиновата резистентност и хипергликемията

- смолите, свързващи жлъчните киселини, стимулират образуването на VLDL в черния дроб и повишават VLDL-триглицеридите

- фибратите не повлияват значимо LDL-холестерола

- статините са средство на терапевтичен избор.

Аtorvastatin (Sоrtis на Park-Davis) е хидроксиметил глутарил коензим А-редуктазен инхибитор, който намалява чернодробната синтеза на холестерол, повишава разграждането на Апо-В, намалява наличните LDL/VLDL групи. Крайният резултат от описаните биохимични промени е понижаване на нивото на плазмените триглицериди, LDL-холестерола и VLDL-холестерола.

Целта на проведеното в Клиниката по ендокринология на Александровска болница проучване бе да установи ефекта на аторвастатин (Сортис) върху липидните нарушения при пациенти с диабет.

В клиничното наблюдение бяха включени десет пациенти с диабет тип 2 и изявена хиперлипидемия на фона на добър гликемичен контрол. Участвуваха шест жени и четирима мъже на средна възраст 58,3 години (от 44 до 70) с ИТМ 30,5 кг/м2 (от 26 до 40). Кръвната глюкоза на гладно се движеше между 4,7 и 9,3 (средна стойност 6,6 mmol/l). Шестима от пациентите бяха с артериална хипертония, седем - със затлъстяване, двама - със съпътстваща хиперурикемия и четирима - с анамнеза за ИБС. Данни за фамилна обремененост с липидни нарушения съобщиха двама от участниците в проучването. Като антидиабетна терапия трима получаваха Сиофор, един Манинил, един Глюкотрол, един Минидиаб и един бе на инсулин.

Проведе се осем седмично лечение с аторвастатин в доза 10 мг едноратно вечер. Изходно, на четвъртата и на осмата седмица бяха проследени: общият холестерол, HDL-холестеролът, LDL-холестеролът и триглицеридите. Средните изходни нива бяха: на триглицеридите - 3,43 mmol/l, на общия холестерол - 8,3 mmol/l, на LDL-холестерола – 5,55 mmol/l и на HDL-холестерола – 1,23 mmol/l. Постигнатите резултати са представени на графиката:

Отчетено бе намаляване на общия холестерол с 33%, на триглицеридите с 34% и на LDL-холестерола с 31,7%. Не бе регистрирана промяна в нивата на HDL-холестерола.

Всички участници в проучването понесоха много добре лечението с препарата. Посочените добри резултати бяха постигнати с минимална еднократна доза от 10 мг/дневно. Странични ефекти не бяха регистрирани.

Изводът за клиничната практика:

На базата на литературните данни за проведени проучвания с препарата, изхождайки от нашия клиничен опит с него и съобразно препоръките на EASD за лечение на диабетните дислипидемии със статини, можем да препоръчаме аторвастатин (Сортис) като терапевтично средство на избор при пациенти с диабет и дислипидемия.

Доц. д-р Владимир ХРИСТОВ,

д-р Наталия ТЕМЕЛКОВА