Инжектирането на рекомбинантен лептин намалява теглото при обезни пациенти и при хора с нормално тегло01/12/1999

Данните от мултицентрово рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано, доза-ескалиращо проучване посочиха, че екзогенният рекомбинантен метионил човешки лептин се намесва в хомеостазната регулация на теглото и адипозната тъкан, като ефектът е доза-зависим (Heymsfield SB, Greenberg AS et al. Recombinant leptin for weight loss in obese and lean adults:A randomized, controlled, dose-escalation trial. JAMA 1999,282:1568-1575).

„Открита бе доза-зависима връзка между теглото и редукцията на мастна тъкан, и подкожното инжектиране на рекомбинантен лептин както при хора с нормално тегло, така и при обезни пациенти. На базата на тези резултати, предполагаме, че прилагането на екзогенен лептин може да предизвика телесна редукция при някои пациенти с обезитас и повишено ниво на ендогенен лептин“, обобщи научният екип и препоръча по-нататъшно изследване на потенциалната роля на лептина и свързаните хормони в лечението на затлъстяването при хората.

Авторите съобщават, че в групата на лептин, не са регистрирани клинично значими странични ефекти върху главни органи и системи. Най-често наблюдаваното странично действие са били леките до умерени реакции в инжекционните места.