„Диабетна невропатия”01/12/1999

В края на септември във Варна Българското дружество по ендоринология, спонсорирано от Worwag Pharma, проведе станалия вече традиционен симпозиум по усложнения на диабета. Вниманието тази година беше насочено към най-честата компликация на захарния диабет – диабетната невропатия.

Над 200 ендокринолози, невролози, интернисти и други специалисти от цялата страна се събраха, за да сверят „терапевтичните“ си часовници с най-новите български виждания по проблемите на диабетната невропатия.

Симпозиумът бе разделен на две части – посветени на периферната и на автономната невропатия, като и в двете стремежът беше насочен към практическите ползи за специалистите-участници.

Новите схващания за етиопатогенезата на диабетната невропатия представи проф. д-р Елена Цветанова от МУ – София: „Познанията ни върху етиологията и патогенезата на периферната и централната ДПН непрекъснато се разширяват. Те са решаващи за нови терапевтични подходи.“

Доц. д-р Йоан Верешиу от Клиничния център по диабет на Клуж-Напока, Румъния, започна с думите: „ДНП е предизвикателство за лекарите, към системата на здравеопазване, към нарастващата нужда от ранно откриване на нечувствителните стъпала – със или без налични симптоми.“ По-нататък бяха разгледани четирите точкови методи, стоящи в основата на скрининга и диагнозата на периферната диабетна невропатия.

Голяма практическа стойност имаха представените резултати за ефекта от шест седмична лечебна схема с milgamma® N caps в лечението на периферната диабетна невропатия.Авторите – д-р Емилия Апостолова от Смолян и Ендокринологичната клиника на V ГКБ, София с ръководител д-р Наталия Велева – отчетоха значително подобрение на изследваните параметри, особено на болковата симптоматика.

Автономната диабетна невропатия бе темата на втората част на симпозиума. Доц. д-р Б. Крахулец, ръководител на II вътрешна клиника на университета „Комениус“ в Братислава, обобщи значението на засягането на автономната нервна система с думите: „Тя често се развива напълно неразпозната от пациента и лекаря. Това е и причината за лошата прогноза при пациентите с автономна ДНП.“

Диагностичните възможности, които има лекарят за определяне на тежестта на автономната невропатия бяха систематизирани от проф. д-р Лидия Коева, ръководител на Клиниката по ендокринология на МУ – Варна. Проф. Коева подчерта, че освен методики, изискващи модерна апаратура, лекарят разполага и с тестове за изследване на функцията на сърдечно-съдовата система, които чрез отчитане на промените на артериалното налягане (ортостатична проба, динамометрия) и на сърдечната честота (тест на Валсалва, тест с дълбоко дишане) дават възможност за бърза (до 5 минути) и лесна преценка на тежестта на сърдечната автономна невропатия.

Опита си в лечението на тежката диабетна невропатия с медикамента Thiogamma® 600 (алфа-липоева киселина) представиха три университетски клиники (Варна – докладчик д-р Х.Бохчелян; София, Ендокринологична клиника – докладчик д-р Здр. Каменов и КЦЕГ, Диабетна клиника – докладчик д-р Цв. Танкова). Резултатите от първото българско контролирано проучване с алфа-липоева киселина (Thiogamma® 600) бяха обобщени от д-р Цв. Танкова. Те недвусмислено доказват подобрението на показателите на сърдечната автономна ДНП в лекуваната с Thiogamma® 600 група пациенти. В същото време, в контролната група се стига до влошаване на изследваните показатели – болка, вибрационен усет, тежест на диабетната автономна невропатия, индекс на Валсалва, ортостатична проба и т.н. „Резултатите от това отворено, рандомизирано, контролирано проучване показват, че лечението с Thiogamma® 600 оказва благоприятен ефект върху клиничните оплаквания на пациентите, повърхностната и дълбоката сетивност, редица обективни и субективни показатели на автономната сърдечна диабетна невропатия“ – заключи д-р Танкова.

Социално-икономическите аспекти на диабетната невропатия бяха разгледани от доц.д-р Владимир Христов, който представи данни за фармакоикономиката на лечението, цитирайки немските статистици Брехт и Шедлих. Доц. Христов подчерта, че общата икономическа тежест на диабетната невропатия в Германия е около 280 милиона марки годишно – „сериозно предизвикателство пред ангажираните с диабета професионалисти за навременно и ефективно лечение“. Лекторът представи и препоръчителна схема за лечение на диабетната невропатия в зависимост от нейната тежест – с монопрепарата Benfogamma® при леките форми, с комбинирания препарат Milgamma® N при средно тежките и с Thiogamma® 600 при тежките форми. „Важни са – заключи доц. Христов – ефективната ранна диагноза и ранното лечение, защото по този начин в зависимост от стадия, е възможно сериозно спестяване на финансови средства.“