„АСЕ-инхибиторът ramipril може да спасява един милион живота годишно“01/12/1999

Това бе топ-новината на 21-я конгрес на Европейското общество по кардиология, състоял се в Барселона, Испания в началото на есента тази година. Нейн автор бе проф. д-р Салим Юсуф от Университета МакМастър, Хамилтън, Канада, който изнесе и неоспоримите факти от шестгодишното международно многоцентрово, плацебо-контролирано проучване HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation Study).

Проф. Юсуф, главен ръководител на HOPE, определи съвместното постижение на 267 кардиологични центъра от 19 страни в Северна, Южна Америка и Европа като „едно от най-важните открития в кардиоваскуларната терапия в световен мащаб“.

„Проучването изясни благоприятния ефект на рамиприл при много подгрупи пациенти, при които предимствата на АСЕ-инхибиторите не бяха доказани до момента“, сподели възторга си и проф. д-р Питър Слайт, от Оксфордския университет, Великобритания – втори ръководител на HOPE.

HOPE съпостави симултанно ефекта на АСЕ-инхибитора рамиприл (спрямо плацебо) и на витамин Е (спрямо плацебо) при общо 9541 пациенти с висок риск от сърдечносъдови инциденти поради анамнеза за ИБС, МСБ и ПСБ. Включена бе и подгрупа от 3655 диабетици – на възраст > 55 години, пушачи, с артериална хипертония (>160/90 мм Hg), микроалбуминурия, повишен серумен холестерол ( >5.2 ммол/л) и история за ССЗ (MICRO-HOPE).

Рамиприл-плацебо клонът бе прекъснат на 22 март 1999 година (шест месеца предсрочно) поради потвърдени от независима експертиза данни за достоверна редукция на сърдечносъдова заболеваемост и смъртност в групата на активно лечение (рамиприл 10 мг/дневно) в сравнение с плацебо-контролите (намален относителен риск с 25%, при диабетиците – с 19%).

Резултатите посочиха също, че АСЕ-инхибиторът подобрява прогнозата при пациентите със сърдечна недостатъчност и намалява случаите на реваскуларизация (коронарен байпас, балонна ангиопластика).

При пациентите с диабет той потенциално снижава риска от бъбречни усложнения (микроалбуминурия, клинично значима протеинурия и напреднала нефропатия) и коморбидни сърдечносъдови заболявания (OМИ, мозъчен инсулт, кардиоваскуларна смъртност), без да води до промени в нивото на Hb A1c.

Авторите на HOPE обобщиха, че „наблюдаваните предимства на рамиприл са независими от хипотензивния ефект на препарата… единственият, свързан с рамиприл, страничен ефект е кашлицата при 5% от лекуваните… при пациентите с диабет и висок сърдечносъдов риск, АСЕ-инхибиторите безопасно и ефективно намаляват кардиоваскуларната заболеваемост и смъртност“.

До момента, витамин Е показва неутрален ефект при хората с повишен сърдечносъдов риск. Подобни данни съобщиха и две предишни контролирани проучвания (ATBC,GISSI) за 4.5-годишен период на активно вмешателство.

Клонът витамин Е-плацебо на HOPE ще продължи да изследва мястото на антиоксиданта в профилактиката на раковите и съдовите заболявания.

В Барселона бе описано и кардиопротективното терапевтично вмешателство при хората с диабет и повишен съдов риск:

– оптимален диабетен контрол

– оптимален контрол на КН

– оптимален липиден контрол

– спиране на тютюнопушенето

– аспирин

– бета-блокери

– АСЕ-инхибитори.

Информация за HOPE може да намерите на Интернет: http://www.cardio.net