Syst-Eur trial* доказа предимствата на модерната антихипертензивна терапия01/09/1999

Блиц-обобщение

При хората в напреднала възраст (60 и повече години) и изолирана систолна хипертония, активното фармакологично лечение (nitrendipine + enalapril или диуретик в ниски дози) намалява в сравнение с плацебо риска от мозъчни инсулти с 42% и сърдечно-съдови инциденти с 31%, като не води до странични ефекти и повишена смъртност от ракови заболявания (1).

Кои участваха в проучването Syst-Eur trial?

4695 пациенти на възраст 60 и повече години с изолирана систолна хипертония, рандомизирани на двойно-сляп принцип да получават или активно антихипертензивно лечение (бавнодействащ дихидропиридин нитрендипин и добавяне на еналаприл или диуретик с цел поддържане на желания контрол на КН), или плацебо. Отделена бе подгрупа от 492 пациенти с диабет, отново рандомиризирани на медикаментозна терапия или на плацебо.

С какво ни изненада Syst-Eur trial?

?! Лечението с нитрендипин намалява риска от деменция (2)

?! Активното лечение на систолната хипертония при възрастните пациенти с нитрендипин (+ еналаприл или диуретик) намалява сърдечно-съдовата смъртност с 27% и не води до странични ефекти или повишена смъртност от ракови заболявания

?! В подгрупата с диабет, антихипертензивната фармакологична терапия намалява драстично в сравнение с плацебо сърдечно-съдовата смъртност (-76%) и честотата на всички сърдечно-съдовите инциденти (-69%)

?! Проучването бе прекъснато след 2-годишен период поради недвусмислено по-ниската честота (- 42%) на мозъчните инсулти в групата на активно лечение в сравнение с групата на плацебо.

Изводите за клиничната практика:

- Syst-Eur trial показа, че хората в надпреднала възраст и изолирана систолна хипертония печелят от активния контрол на кръвното налягане с бавнодействащ дихидропиридинов калциев антагонист и добавяне на АСЕ-инхибитор или ниска доза диуретик, като крайните резултати при пациентите с диабет са още по-благоприятни

- Въз основа на тези резултати и на данните от проучванията HANE(3) и SHEP (4), JNC-6 препоръча прилагането на диуретик в ниска доза или на бавнодействащ дихидропиридинов калциев антагонист при възрастните хора с неусложнена хипертония, но подчерта, че специфично при хипертензивните пациенти с диабет АСЕ-инхибиторите са терапия на първи избор (виж в броя стр. 15-16)

- Лечението на артериалната хипертония с калциев антагонист не води до повишен канцерогенен риск (5,6)

Използвани източници:

*Tuomilehto J, et al. Reduction of mortality and cardiovascular events in older diabetic patients with isolated hypertension in Europe treated with nitrendipine-based antihypertensive therapy (SYST-EUR Trial). American Diabetes Association. Abstract 0210. June meeting. Chicago

1. Staessen JA, Fegard R, Thijs T, et al. Randomised double-blind comparison of placebo and active treatment for older patients with isolated systolic hypertension: the Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Investigators. Lancet. 1997; 350:757-764

2. Forette F, Seux M-L, Staessen I, at al. Prevention of dementia in randomised double-blind placebo-controlled Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) trial. Lancet. 1998; 352:1347-1351

3.Philipp T, Anlauf M, Distler A, Holzgreve H, et al. Randomised, double blind, multicentre comparison of hydrochlorthiazide, atenolol, nitrendipine, and enalapril in antihypertensive treatment :results of the HANE study:HANE Trial Research Group. BMJ. 1997;315:154-159

4. Curb JD, Pressel SL, Cutler JA, et al. Effect of diuretic-based antihypertensive treatment on cardiovascular disease risk in older diabetic patients with isolated systolic hypertension: Systolic Hypertension in the Elderly Program Cooperative Research Group. JAMA. 1996;276:1886-1892; 277:1356

5. Pahor M, Guralnick JM, et al. Do calcium channel blockers increase the risk of cancer? Am J Hypertens. 1996;9:695-699

6. Hole DJ, Gillis CK, McCallum IR, et al. Cancer risk of hypertensive patients taking calcium antagonists. J Hypertens. 1998;16:119-124