Pfizer спонсорира фаза III клинично проучване на инхалаторния инсулин на Inhale01/09/1999

В края на юни стартира фаза III клинично проучване за доставка на инсулин с инхалаторната система на Inhale Theurapeutics Systems. В него ще участват 1000 пациенти с диабет от 117 медицински центъра в САЩ и Канада. Спонсор на проучването е фирма Pfizer.

Данните от фаза II клинични проучвания показаха ефективността на инхалаторния инсулин при пациенти и с двата типа диабет, нуждаещи се от заместителна инсулинова терапия.

Системата на Inhale за доставка на инхалаторен инсулин ще се комерсиализира съвместно с Pfizer и Hoechst Marion Roussel, съгласно тристранно споразумение, и се очаква на фармацевтичния пазар около 2001 година.

Pioglitazone на Takeda, в партьорство с Eli Lylli, дебютира на фармацевтичния пазар през август

Pioglitazone hydrochloride (Actos на Takeda) бе разрешен в средата на юли от Американската комисия за храните и лекарствените средства (FDA) за моно- и комбинирана терапия на диабет тип 2. Новият представител на тиазолидиндионите, в еднократна и независима от храненето дневна дозировка, може да се прилага самостоятелно или съвместно със СУП, метформин (Glucophage на Bristol-Myers Squibb) и инсулин за подобряване на гликемичния контрол при пациенти с диабет тип 2, постанови FDA.

Резултатите от шест двойнослепи плацебо-контролирани проучвания при 4500 пациенти с диабет тип 2 показват, че Актос достоверно в сравнение с плацебо подобрява гликемичния контрол (снижава кръвната глюкоза на гладно и гликирания хемоглобин).

Данните показват също, че Актос - прилаган самостоятелно и комбинирано със СУП, метформин или инсулин - намалява значимо в сравнение с плацебо нивото на триглицеридите и повишава HDL-холестерола, без да води до значими промени в общия и LDL-холестерола.

В края на май FDA одобри прилагането на rosiglitazone (Avandia на SmithKline Beecham) самостоятелно или в комбинация с метфоримин при пациенти с диабет тип 2.

Американските лекари разполагат от август т.г. с пълната триада тиазолидиндиони или „усилватели на инсулиновото действие“. За разлика от първия представител на класа - troglitazone - двата новорегистрирани препарата до момента не се свързват с идиосинкратична хепатотоксичност, но FDA изисква и техните лекарствени инструкции да носят указания за по-внимателен контрол на чернодробните трансаминази (на два месеца през първата година от терапиятата).

Актос се очертава като бъдещ лидер в групата, сочат анализите. Авандия бе свързана при някои пациенти с увеличаване на серумния холестерол.

Web site: www.takedapharm.com