Интензивен контрол на кръвното налягане при пациентите с диабет тип 2, препоръчя UKPDS*01/09/1999

Блиц-обобщение

- Стриктният контрол на КН при хипертензивните пациенти с диабет тип 2:

-- постига клинично значимо намаление на диабетните усложнения и на свързаната с диабета смъртност

-- спира прогресирането на диабетната ретинопатия и нарушенията в зрението

- Между лекуваните с ACE-инхебитор и лекуваните с бета-блокер пациенти (2)

-- няма значима разлика в смъртността, микро- и макроваскуларните усложнения

-- двата препарата са еднакво ефективни и безопасни при лечението на неусложнена хипертония при пациенти с диабет тип 2

Какъв тип проучване бе UKPDS и кои участваха в него?

UKPDS бе дългогодишно рандомизирано проспективно проучване, проведено в 20 здравни заведения във Великобритания (1).

Клон от него:

-- проучи връзката между контрола на кръвното налягане и риска от макро- и микроваскуларни усложнения при пациенти с диабет тип 2

-- сравни крайните резултати от антихипертензивната монотерапия с АСЕ-инхибитор (captopril) и бета-блокер (atenolol)

Участваха 1148 хипертензивни пациенти с диабет тип 2 (средна възраст 56 години, средно КН при старта 160/94 мм Hg); 758 пациенти бяха рандомизирани на интензивен контрол на КН и 890 пациенти на конвенционално управление.

Средното време за проследяване бе 8.4 години. Средното КН в групата на интензивен контрол бе 144/82 мм Hg, срещу 154/87 мм Hg в контролната група.

Резултатите

В групата на интензивен контрол на КН, в сравнение с контролната група, са регистрирани:

-- 24% по-малко диабетни усложнения (p = 0.0046)

-- 32% по-малко свързана с диабета смъртност (р=0.019)

-- 44% по-малка честота на мозъчните инсулти (р = 0.013)

-- 37% по-малко микроваскуларни усложнения (р = 0.0092)

-- 34% намален риск от диабетна ретинопатия (p = 0.0004 )

-- 29% по-малко нарушения в зрението (p =0.004)

-- снижена смъртност, дължаща се на всички причини, но разликата с контролната група е недостоверна

В групата на интензивен контрол на КН:

-- над 29% от пациентите са на комбинирана антихипертензивна терапия след 9-годишния период на проследяване

С какво ни изненада UKPDS?

?! Контролът на кръвното налягане при пациентите с диабет тип 2 е поне толкова важен, колкото и контролът на кръвната глюкоза

?! Няма ясна терапия на първи избор при хипертензивните пациенти с диабет тип 2 - монотерапията с каптоприл и атенолол изглежда е еднакво ефективна и безопасна

?! Стриктният контрол на кръвното налягане е този, който подобрява прогнозата при хипертензивните пациенти с диабет тип 2

?! За поддържане на стриктен контрол на КН във времето, висок процент хипертензивни пациенти с диабет тип 2 се нуждаят от прибавянето на втори и трети препарат

Изводите за клиничната практика:

- При пациентите с диабет тип 2 контролът на артериалната хипертония е толкова важен, колкото е и контролът на гликемията

- Кръвното налягане при хипертензивните пациенти с диабет тип 2 трябва да се лекува агресивно за намаляване на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност

- „Затягането“ на контрола на артериалната хипертония при диабетиците тип 2 е спешна, нетърпяща отлагане мярка

- Изборът на антихипертензивна терапия при всеки пациент с диабет тип 2 трябва да е индивидуално съобразен

- За поддържане на КН в желаните граници, много пациенти се нуждаят от прибавянето на втори и трети антихипертензивен препарат

Използвани източници:

*Tigth Blood Pressure Control and Risk of Macrovascular and Microvascular Complications in Type 2 Diabetes:UKPDS 38. JAMA.1998;817:703-713

1. Нова ера в контрола на диабет тип 2. Доктор Д.1998, 3:18-20

2. UK Prospective Diabetes Study Group: Efficacy of atenolol and captopril in reducing risk of both macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes (UKPDS 39). BMJ.1998;317:713-720