ДЕСЕТ ПРИНЦИПА срещу „тихите убийци“ артериална хипертония и атеросклероза01/09/1999

Бележка на авторите: Под „сърдечно-съдови заболявания“ в текста се имат предвид тези, които имат отношение към прогресирането на артериалната хипертония и атеросклерозата

1. Сърдечно-съдовата патология най-често се подготвя години и десетилетия преди първите си клинични прояви

2. Наличието на сърдечно-съдова патология при родителите, особено започваща в по-ранна възраст, налага повишено внимание при следващото поколение

3. Всеки рисков фактор допринася за темпа и размерите на болестните изменения – сумирането им умножава неблагоприятния ефект

4. Колкото по-рано и по-пълноценно се овладее един рисков фактор, толкова по-голяма е вероятността да се отложи едно от големите усложнения на прогресиращите съдови изменения

5. Прицелът е: максимална корекция на рисковите фактори; примиряването с полурезултат може да бъде предателство спрямо болния

6. Овладяването на стойностите на кръвното налягане при артериална хипертония не е достатъчно – налага се особено внимание и по отношение на метаболитния синдром

7. Налага се особено внимание по отношение на захарния диабет (особено латентно протичащ или „скрит“) – при него съдовата патология прогресира подмолно

8. Терапевтичното поведение спрямо едно заболяване или рисков фактор може да отключи други метаболитни промени и да ускори съдовите изменения (Пример: диуретиците и бета-блокерите могат да влошат налична или дискретна дислипидемия)

9. Оценката на всеки пациент трябва да включва 7 групи елементи:

– възможна наследствена предразположеност

– фактори на околната среда (вкл. стил на живот)

– състояние при първата среща с медицински компетентен специалист

– йерархия по значимост и съподчиненост на факторите, които трябва да бъдат коригирани

– стратегия на борбата с болестотворните фактори

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИ ПОДХОДИ

МЕДИКАМЕНТОЗНИ ПОДХОДИ

– начален резултат от прилагания терапевтичен подход

– периодична оценка на ефекта и промени с напредване на възрастта (оценка на новите явления)

10. Успехът в борбата със сърдечно-съдовите заболявания е мярка за професионализма и чувството за отговорност на всеки лекар

БЪЛГАРСКА ЛИГА ПО ХИПЕРТОНИЯ

БЪЛГАРСКИ ЛИПИДЕН КОМИТЕТ