ABCD* и FACET** спечелиха още точки за ACE-инхибиторите01/09/1999

Проучването ABCD сравни при пациенти с диабет тип 2 и артериална хипертония крайните резултати от антихипертензивната терапия с nisoldipine (n=235) и с enalapril (n=235) за 5-годишен период на наблюдение. Данните показаха пет пъти по-голяма честота на фаталните и нефаталните инфаркти на миокарда сред групата на дихидропиридина низолдипин (n=25) в сравнение с групата на еналаприл (n=5).

„Възможно е наблюдаваните резултати да се дължат на защитен ефект на АСЕ-инхибитора еналаприл, а не на увреждащо действие на дихидропиридина низолдипин“, подчертаха авторите на ABCD (1).

Проучването FACET по сходен начин сравни при пациенти с артериална хипертония и диабет тип 2 ефектите на fosinopril (n=189) и amlodipine (n=191) за 3.5-годишен период на наблюдение.

Данните показаха,че:

– фозиноприл и амлодипин имат сходен ефект върху кръвното налягане и метаболитните показатели

– групата, рандомизирана на фозиноприл, има достоверно по-нисък риск от сърдечно-съдови инциденти (инфаркт на миокарда, нестабилна ангина, мозъчен инсулт) в сравнение с групата на амлодипин(2)

„Ако фозиноприл наистина по-ефективно от амлодипин предпазва пациентите с диабет тип 2 от големи сърдечно-съдови инциденти … тези резултати не могат да бъдат обяснени с разлика в контрола на кръвното налягане, диабетния контрол, реналната функция и липидния профил. Теоритично, АСЕ-инхибиторите могат да имат по-благоприятен ефект от останалата антихипертензивна терапия при пациентите с диабет. Доказано бе, че АСЕ-инхибиторите играят ключова роля в потискането на РАI-1 и това подпомага фибринолизата. По този начин може би фозиноприл намалява риска от мозъчен инсулт и коронарни инциденти“ заключиха авторите на FACET.

Изводите за клиничната практика:

– АСЕ-инхибиторите и калциевите антагонисти изглежда имат сходен благоприятен ефект върху кръвната глюкоза, нивото на плазмения инсулин, HDL-холестерола и екскрецията на протеин с урината

– Данните, свързващи АСЕ-инхибиторите с по-малък сърдечно-съдов риск в сравнение с калциевите антагонисти, трябва да се интерпретират внимателно и да бъдат потвърдени от дългогодишни проспективни плацебо-контролирани проучвания, дизайнирани с тази цел, но ефектът върху кръвното налягане per se вероятно не е маркер за клиничната ефективност на антихипертензивната терапия

Използвани източници:

*Estacio RO, Jeffers BW, et al. The effect of nisoldipine as compared with enalapril on cardiovascular outcomes in patients with non-insulin-dependent diabetes and hypertension (ABCD trial). N Eng J Med. 1998;338: 645-652

** Tatti P, Pahor M, Byington RP, et al. Outcome results of the fosinopril versus amlodipine cardiovascular events randomized trial (FACET) in patients wirh hypertension and NIDDM. Diabetes Care. 1998;21: 597-603

1. Nisoldipine загуби по точки в сравнително проучване. Доктор Д.1998;2 :30

2. АСЕ-инхибиторите намаляват сърдечно-съдовия риск. Доктор Д. 1998;2:29

Използвано съкращение:

PAI-1(plasminogen activator inhibitor-1) – инхибитор-1 на активатора на плазминогена