59-и конгрес на Американската диабетна асоциация01/09/1999

Проучванията на проф. Антъни Серами върху патогенезата на диабетните усложнения и участието в този процес на неензимното гликиране на протеините бяха отличени в Сан Диего с медала за научни постижения, носещ името на Бантинг. Проф. Серами пръв показа, че процентната стойност на гликирания хемоглобин отразява най-точно средния глюкозен контрол за предшестващите два месеца – откритие, превърнало Hb A1c в златен стандарт за обективизиране на дълготрайния контрол на диабета. В тазгодишната си лекция, проф. Серами посочи ролята на неензимното гликиране на протеините за модифициране и увреждане на мембранните структури и отключване на органните усложнения на диабета.

Впечатляваща беше и лекцията на д-р Морис Уайт, получила наградата за изключителни научни постижения в областта на диабета. Повече от 10 години д-р Уайт разработва проблема за инсулин-рецептор-сигналните протеини в регулацията на метаболизма и клетъчния растеж. Дефект или липса на един от тези протеини (ИРС-2) води в експеримент до развитието на диабет при едновременно наличие на инсулинова резистентност и инсулинов дефицит, дължащ се на редукция на бета-клетъчната маса. Тези резултати доказват до голяма степен хипотезата за едновременно наличие на периферен и на бета-клетъчен дефект в патогенезата на диабет тип 2.

Теми от научната програма на 59-я конгрес на АДА бяха и:

– Агресивно лечение на липидните отклонения при диабет с помощта на съвременни средства от групата на статините и фибратите при строго определени показания;

– Лечение на артериалната хипертония при диабет с помощта на различни представители на класа на АСЕ-инхибиторите;

– Значение на новите генерации тиазолидиндиони (pioglitazone и rosiglitazone) за овладяване на синдрома на инсулинова резистентност;

– Терапевтични подходи при съчетанието затлъстяване и диабет: роля на някои медикаментозни средства като orlistat (Xenical) и sibutramine (Meridia);

– Проблеми на контрацепцията и грижите за осигуряване на качествен контрол при жените с диабет преди забременяване;

– Междинни резултати с обещаващи данни от голямо мултицентърно проучване за лечение на диабета с инхалаторен инсулин.

Икономическата оценка на средствата за лечение на диабета, влагани в терапевтичен план за намаляване на честотата и тежестта на усложненията, бе обект на дискусии в отделен симпозиум. Проф. Робърт Търнър убедително показа, че вложените средства в Британското проспективно проучване за лечение на диабет тип 2 са напълно оправдани поради достоверно подобрените крайни резултати (намалена честота на диабетните усложнения и на свързаната с диабета смъртност) при пациентите на стриктен контрол в сравнение с групата на конвенционално лечение.

Изнесените предварителни резултати от приложението на селективния инхибитор на протеин киназа С-(бета) – LY 333531(Lilly Research Laboratories) – при пациенти с диабетна ретинопатия предизвикаха изключителен интерес. Колектив от Бостън демонстрира значително подобрение в хемодинамиката на ретината при 30 пациенти с 10-годишна давност на диабета след прием в продължение на един месец на доза 16 мг два пъти дневно.

Богата и разнообразна изложба представи новите серии глюкометри за самоконтрол с миниатюризиран дизайн, бързо получаване на резултатите (за около 15 секунди) при употреба на 2.5 микролитра кръв и значително разширена памет.

Внимание беше отделено и на комплексния подход за третиране на диабетното стъпало с предлагане на различни терапевтични методи за лечение на проблематичните невропатни улцерации и рани, от които най-вече се откроява Dermagraft – специален имплантант с растежни фактори.

Доц. д-р Владимир ХРИСТОВ, к.м.н.