Международен форум за изучаване на крайните резултати от диабетните грижи01/06/1999

Разработването на унифицирана система за оценка на качеството на диабетните грижи бе основната идея на International Forum for Diabetes outcome research (IFDOR), събрал в Копенхаген през април 80 здравни специалисти от цял свят.

Доклади изнесоха немски, австрийски, датски, френски,български, американски и австралийски лектори.

Нашата страна бе представена от проф. д-р Драгомир Коев с разработката “Education and outcome data tools to improve diabetes care in Bulgaria” - “Средствата за обучение и събиране на данни за подобряване на диабетните грижи в България”. Докладът обобщи резултатите от първите шест месеца след стартирането на Българо-Датската програма за обучение на хората с диабет у нас.

Разработването на унифицирана система за събиране на данни ще позволи оценка на качеството на диабетните грижи и сравняемост между отделните райони и държави, бе основният извод на двудневната среща.