Инфекцията с Helicobacter pylori бе свързана с повишен риск от съдово заболяване при пациенти с двата типа диабет01/06/1999

Контролирано проучване на испански учени при 127 пациенти с диабет (64 с тип 1 и 63 с тип 2) откри статистически значима положителна връзка между инфекцията с Helicobacter pylori, доказана със серологични тестове (повишен титър на специфични Ig G), и честотата на сърдечносъдовите и мозъчносъдовите тромбо-оклузивни заболявания.

„Тази (положителна) връзка очертава важна възможност за ефективна интервенция срещу инфекцията с Helicobacter pylori“, заключи испанският екип, провел проучването (Daniel A. de Luis, Marcos Lahera, Daniel Boixera, Antonio L. San Roman, Rocio Aller, H. de La Calle, Association of Helicobacter pylori infection with Cardiovascular and Cerebrovascular Diseases in Diabetic Patients. Diabetes Care,1998,21:1129-1132).

Авторите съобщиха, че са открили ЕКГ и клинични данни за коронарна болест на сърцето при 18.8% от инфектираните с Н. pylori пациенти срещу 5.4% в групата с отрицателни серологични тестове (p<0.05). История за стенокардия имат 11.3% от Н. pylori-позитивните диабетици и само 4.1% от H.pylori -негативните контроли. Цереброваскуларни тромбо-оклузивни нарушения са регистрирани при 16.9% от инфектираните срещу 4.1% от неинфектираните.

И останалите усложнения като: периферно съдово заболяване, напреднала нефропатия, невро- и ретинопатия също са по-чести сред H.pylori-позитивната група.

Сероположителните пациенти имат и по-високо ниво на фибриноген (p<0.05); по-високо CУЕ (p<0=0.001); повишени триглицериди (p<0.001) и намален HDL-холестерол (p<0.001). Сред инфектираните, по-големи отклонения в лабораторните показатели има групата със сърдечносъдово или мозъчносъдово заболяване, или с двете усложнения, сравнена с групата без съдова патология.

Испанските учени подчертават, че инфекцията с H. pylori води до дислипидемия, която е рисков фактор за съдово заболяване, но етиопатогенетичният механизъм остава за тях неясен.

За първи път инфекцията с H. pylori бе свързана с повишен риск от заболявания извън гастро-интестиналния тракт. Епидемиологични данни показват, че този микроорганизъм се среща в 2/3 от популацията, но в повечето случаи инфекцията протича безсимптомно.

Клинични проучвания свързаха H. pylori с 80% от язвите на стомаха и 90% от язвите на дванадесетопръстника. Испанският екип доказа статистически значима намеса на микроорганизма и в развитието на съдовата патология при пациенти с двата типа диабет.

Американската диабетна асоциация препоръча (Diabetes Forecast, март 1999; Wibesite:www.diabetes.org) пациентите със захарна болест да се изследват за инфекция с H. pylori и при положителните случаи да се провежда активна интервенция чрез антибиотично лечение.