IDEAL стартира, финалните резултати се очакват през 2006 година01/06/1999

Университетът на Осло обяви през април т.г. старта на дългогодишното интервенционно проучване Incremental Decrease in Endpoints througt Aggressive Lipid Lоwering trial (акроним IDEAL). То ще изследва възможностите на статина аtorvastatin (инхибитор на хидроксиметилглутарил-KoА [НМG-CoA] редуктазата) за агресивно намаляване на нископлътния холестерол (LDL-С) и съответно на риска от коронарна болест на сърцето. Ръководител на IDEAL e Тери Педерсън, завеждащ кардиологичния сектор на болницата „Акер“ към университета в Осло. Д-р Педерсън бе ръководител и на популярното проучване Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S).

Замислено като най-мащабното дългогодишно проучване, IDEAL ще наблюдава при голяма популация хора дали агресивното намаляване на LDL-С (под препоръчваните днес стойности) спасява допълнително човешки живот. Положителните резултати ще променят стратегията при пациентите с висок сърдечносъдов риск.

„При пост- анализ на 4S, открихме връзка между по-ниското ниво на LDL-холестерола и риска от коронарна болест на сърцето. IDEAL е насочено да отговори дали агресивното намаляване на нископлътния холестерол има значими прогностични и финансови предимства“, заяви д-р Педерсън.

В проучването ще участват 150 медицински центъра в Норвегия, Швеция, Дания, Финландия и Исландия. То ще обхване популация от 7600 пациенти от двата пола, на възраст до 80 години и с висок риск от КБС. Средният период на терапевтичното вмешателство ще бъде 5.5 години.

Участниците ще бъдат рандомизирани да получават или аторвастатин калциум (Lipitor, Parke-Davis) 80 мг дневно или симвастатин (Zocor, Merck) максимална дневна доза 40 мг. Ще бъдат сравнени заболеваемостта от нефатални остри инфаркти на миокарда и коронарната смъртност. Финалните изводи се очакват около 2006 г.

IDEAL е част от серията проучвания на Parke-Davis и Pfizer, насочени към изучаване на агресивната корекция на липидите. През март 1998 г. стартира петгодишното проучване Treating to New Targets (TNT), което ще сравни крайните клинични резултати при ниво на LDL-C около 1.9 mmol/l и съответно - около 2.6 mmol/l.

Указанията на European Society of Cardiology, European Atherosclerosis Society и European Society of Hypertension препоръчват ниво на серумен LDL-холестерол 3 mmol/l.

Последната ревизия на американската National Cholesterol Education Program Adults Treatment Pаnel II съветва при пациенти с КБС да се поддържа ниво на LDL-холестерол 2.6 mmol/l. Програмата начертава и стратегията за лечение на диабетните дислипидемии (1):

- Първа стъпка - корекция на хранителния режим и стила на живот (намалена консумация на наситени мазнини и калории; физическа активност)

- Втора стъпка - подобряване на гликемичния контрол (включване на медикаменти, ако е необходимо)

- Трета стъпка - терапевтично намаляване на атерогенните липопротеини (LDL и VLDL), ако е необходимо

Отражението върху кардиоваскуларната заболеваемост и смъртност на агресивното антилипидемично лечение с аторвастатин се изследва и от проучването Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering (MIRACL).

Website:www.parke-davis.com/lipitor.htm

Допълнителен източник:

1. Gard A, Grundy SM: Diabetic dyslipidemia and its therapy. Diabetes Reviews, 1997, Vol. 5, 4:425-433