Поуките от UKPDS да се използват в практиката, препоръча Британската диабетна асоциация01/03/1999

„Днес е ясно, че диабет тип 2 е прогресиращо състояние, на което никога не трябва да се гледа като на „мека“ форма на заболяването“, се казва в специалния коментарен доклад (Implications for the care of people with type 2 diabetes, december 1998) на Британската диабетна асоциация по повод на резултатите от 20-годишното проспективно проучване на диабет тип 2 във Великобритания (UKPDS).

„Диабет тип 2 трябва да се приема винаги сериозно и лечението трябва да постига и поддържа в дългосрочен план нива на кръвната глюкоза и на кръвното налягане, близки до нормалните стойности. Времето за поставяне на диагнозата е критично време за пациента…“

В отговор на резултатите от UKPDS, показващи, че ефективното лечение на кръвната глюкоза и кръвното налягане значимо намалява във времето риска от диабетни усложнения и подобрява здравето на пациентите, Британската диабетна асоциация (БДА) препоръчва на клиницистите следните цели за диабетен контрол:

– Кръвно налягане 140/80 мм Hg или по-малко

– Нв А1с 7% или по-малко*

– Кръвна глюкоза на гладно 4-7 ммол/л

– Кръвна глюкоза на гладно при домашен самоконтрол между 4 и 7 ммол/л

Лекарите трябва да правят преценка на терапията, при условие, че контролна стойност на кръвнотото налягане, Нв А1с или кръвната глюкоза е над желаните граници, съветва БДА.

Важно е да се знае, че посочените таргетни стойности могат да бъдат трудни за постигане при някои пациенти. Целите при всеки конкретен случай трябва да бъдат индивидуални и да съответстват на възрастта, общото здравно състояние и другите рискови фактори.
Ако въпреки максималното оптимизиране на лечението, посочените идеални стойности не могат да бъдат постигнати, важно е да се знае, че всяко подобрение в нивото на кръвната глюкоза или кръвното налягане помага за намаляване на риска от усложнения. „Това е добра новина за хората с диабет“, обощава докладът.

UKPDS посочи, че след диагнозата на диабет тип 2, началната диетична терапия играе основно значение за контрола на теглото и кръвната глюкоза. При хората с наднормено тегло трябва да се препоръчва ограничен внос на мазнини, заместването им с богати на фибри храни и рестриктивен калориен внос.

Проучването показа, че при повечето пациенти не е възможно само с диетичен и двигателен режим да се постигне кръвна глюкоза на гладно под 7 ммол/л. В тези случаи е необходима медикаментозна терапия, обикновено с таблетки.

Всяко едно от съществуващите антидиабетни средства (метформин, сулфонилурея, акарбозе и инсулин) е ефективно за намаляване на гликемията, заключи UKPDS **. При пациентите с наднормено тегло (ИТМ над 25 кг/м2) метформинът има специално предимство. С цел оптимизиране на контрола често се налага прибавянето и на втори антидиабетен препарат като акарбозе или сулфонилурея.

АСЕ-инхибиторите и бета-блокерите постигат еднакви крайни резултати при пациентите с диабет тип 2 и артериална хипертония, показа изненадващо проспективното наблюдение. Стриктният контрол на кръвното налягане подобрява прогнозата в цялата група.

Един от най-поразителните изводи на UKPDS е, че диабет тип 2 е прогресиращо заболяване, което не може да бъде спряно във времето с монотерапия. В дългосрочен план това означава необходимост от увеличаване на дозите, прибавяне на втори вид антидиабетни таблетки или започване на инсулиново лечение.

Важно е хората с диабет тип 2 да бъдат информирани за потенциално растящия риск от хипогликемия и наддаване на тегло при терапията със сулфонилурея или инсулин, както и да бъдат съветвани как да ограничат този риск.

„Резултатите от UKPDS показват, че комбинирането на антидиабетни средства с различен механизъм на действие ще се прилага много по-често отколкото преди“, прогнозира БДА и препоръчва на медицинските професионалисти системно да консултират, подкрепят и обучават пациентите с диабет тип 2 за оптимизиране на самоконтрола и постигане на целите. Честотата на тези консултации се определя индивидуално, но пациентите могат да се нуждаят от контролни прегледи четири пъти годишно.

* Нормални стойности на Hb A1с, определени по методиката на DCCT:4.5-6.2%. При използване на собствена методика, нивото на Нв А1с тябва да бъде до 1% над нормалната горна референтна граница, определена в лабораторията

**Резултатите от клон на UKPDS, проучил комбинирането лечение със сулфонилурея и метформин, са обект на отделен коментарен доклад на БДА. UKPDS съобщи за регистрирана малко по-висока смъртност от мозъчен инсулт и миокарден инфаркт в подгрупата на тази комбинация. Основният извод на БДА е, че проучването не дава достатъчно убедителни доказателства да се предполага, че комбинираното лечение със сулфонилурея и метформин не трябва да бъде използвано. БДА смята, че няма причини при пациенти, които са добре контролирани с това лечение, то да се спира.