Хиперинсулинизъм и васкуларен риск01/12/1998

Целта на канадското проучване The Quebec Cardiovascular Study* бе да посочи факторите, които предразполагат към исхемична болест на сърцето. Участваха над 2000 мъже, като коронарен инцидент се изяви при 91 от тях. Тази група бе сравнена с контролна популация от 105 здрави мъже.

Резултатите от проучването

(докладвани от B. Lamarche* на 57-я конгрес на Американската диабетна асоциация

в Бостън през юни 1997 г.)

– Хиперинсулинизъм (ниво на циркулиращ инсулин над 50-я персентил на контролната популация) бе намерен при 82% от мъжете с коронарна болест; относителен васкуларен риск 1.7, който не се промени след прибавянето на стойностите на триглицеридите, LDL- и HDL-холестерола

– С повишено ниво на алипопротеин В (над 50-я персентил на контролната популация) бяха 68% от пациентите с ИБС; относителен васкуларен риск 2

– Наличието на повишени VLDL също удвояваше относителния васкуларен риск

– При хората с тройното метаболитно нарушение – хиперинсулинизъм, повишени нива на алипопротеин В и VLDL – относителният риск от коронарна болест скочи до 20.8 пъти, но при отчитането и на класическите липидни показатели (триглицериди, LDL-холестерол, HDL-холестерол) рискът се ограничи до 18.4 пъти

– При отчитане само на хипертриглицеридемията, повишения LDL-холестерол и намаления HDL-холестерол, относителният васкуларен риск достигна едва 4.4 пъти

– Тройното нарушение (хиперинсулинизъм, повишени нива на алипопротеин В и VLDL) бe достоверно по-често срещано при хората с коронарна болест, отколкото в контролната популация – 41% срещу 16%, респективно

– 98% от пациентите с ИБС имаха поне едно от посочените три нарушения.

Изводите

Хиперинсулинизмът per se изглежда, че води до по-висок кардиоваскуларен риск, независимо от класическите липидни параметри. Тройното нарушение – хиперинсулинизъм, повишени нива на алипопротеин В и VLDL – изглежда, че увеличава васкуларния риск много повече от класическата дислипидемия (хипертриглицеридемия, повишен LDL-холестерол, намален HDL-холестерол).

Алипопротеин В е най-предсказващият коронарна болест фактор.

Лечението на рисковите фактори за диабет тип 2 може да намали риска от коронарна болест. Голям брой мъже, дори когато са без клинично изявен диабет, имат повишен васкуларен риск поради инсулинова ризистентност и дислипидемия, която не може да бъде открита с измерване само на HDL-холестерола

* B.Lamarche. Risques en diabetologie, Special issue, February 1998:p 13