Диабетно стъпало-профилактика и лечение01/12/1998

В края на септември, по инициатива на II вътрешна клиника при Обединена районна болница в Добрич, Катедрата по ендокринология към Медицинския университет във Варна и със съдействието на Българското дружество по ендокринология, в града се състоя II Национален симпозиум по усложненияата на захарния диабет, на тема: “Диабетно стъпало – профилактика и лечение”. Добруджанци съчетаха събитието и с III Българо-британски симпозиум.Така, освен участващите български специалисти, тук присъстваха още д-р Майк Едмъндс – завеждащ Диабетната клиника в “Кингс колидж хоспитъл” в Лондон, д-р Ана Фостър – експерт по проблемите на диабетното стъпало в същата клиника, Хана Казановска и Майкъл Купър от Британската диабетна асоциация.За втори път основен спонсор на двата форума бе Българското представителство на фирма Ново Нордиск.

Участващите специалисти – терапевти, ендокринолози и медицински сестри от цялата страна, изслушаха много интересни доклади, а практическите занимания се състояха по групи и бяха насочени към откриване на рисковите фактори за диабетно стъпало при конкретни пациенти и обучението им за профилактика на ампутациите.

Научните доклади засегнаха епидемиологията и класификацията на диабетното стъпало и рисковите фактори за появата на улцерации (д-р М. Едмъндс); честотата и рисковите фактори на ампутациите на долните крайници на пациенти с диабет общо за България и отделно за Добрич (д-р Пл. Козловски, доц. д-р Т. Ташев). Присъстващите бяха запознати с организацията на дейността на кабинетите за профилактика и лечение на диабетното стъпало (проф. д-р Л. Коева). Особен интерес предизвика представянето на практическите резултати от работата на кабинета при Диабетен център “Св.Лука” в столицата (д-р Р. Богданов). Другите засегнати теми бяха принципите за лечение на невропатните язви (д-р А. Фостър); терапията на съдовите промени при диабетно стъпало (д-р Стефанов); инфекциите, съпътстващи тази патология и антибиотичното им повлияване (проф. д-р Др. Коев).

Един от особено важните резултати на форума бе изработването на “Консенсус по профилактиката, ранната диагноза и лечение на диабетното стъпало”. Според документа, ампутациите на долните крайници на хората с диабет представляват сериозен медицински, социален и икономически проблем в целия свят и са голяма лична трагедия за инвалидизираните хора и техните близки, а в България – 35% от големите нетравматични ампутации са при диабетици.

Една от целите на Сенвинсентската декларация е честотата на ампутациите при диабет да се намали наполовина. Реализирането на тази цел изисква разкриването на Кабинети за профилактика и лечение на диабетното стъпало към всяка ОРБ, в които, под ръководството на ендокринолога, да работят на щат специално обучени и квалифицирани по подиатрични грижи* здравни специалисти. Необходимо е и добро сътрудничество на тези кабинети с ортопед и съдов хирург.

Ето и основните направления в Консенсуса, върху които трябва да се съсредоточат диабетните екипи:

За ранна диагноза, обучение и проследяване:

1. Скринингът за рискови фактори за улцерации и ампутации на диабетното стъпало е задължителен при всеки диабетик.

2. Рисковите пациенти приоритетно да преминат обучение за грижи за краката.

3. Те трябва периодично да посещават и да получават необходимите грижи в кабинета за профилактика и лечение.

За лечение на проблеми, свързани с диабетното стъпало:

1. Пациентите с диабет трябва да бъдат обучавани своевременно да търсят контакт с диабетния екип при проблеми, свързани със стъпалото;

2. Адекватното лечение на улцерациите включва:

а) периодично добро почистване на раната (дебридман)

б) стерилни превръзки

в) включване на антибиотик по преценка на лекаря, като курсът на лечение може да продължи 4-6 седмици (при необходимост дори и по-дълго), до окончателното овладяване на инфекцията

г) намаляване на натиска върху стъпалото, чрез осигуряване на покой

д) вазоактивни средства и съдова хирургия при необходимост.

Основната цел на II Национален симпозиум по усложненията на диабета бе чисто практическа – да се очертаят принципните насоки за овладяване на диабетното стъпало и неговите усложнения във всекидневната клинична практика. Затова и съвсем искрена бе надеждата, че наученото в Добрич в бъдеще с умение ще се прилага в съответните поликлинични и стационарни здравни заведения.

*подиатрист – квалифициран здравен специалист по грижи за краката

Михаил МИХАЙЛОВ