Консенсус по проблема „Бъбрек и диабет”01/09/1998

По инициатива на колегите от Обединената районна болница в Добрич и със съдействитето на Българското дружество по ендокринология, в края на миналата година в града се състоя първият Национален симпозиум по диабетните усложнения. Той бе на тема “Бъбрек и диабет”, посветен изцяло на проблемите на диабетната нефропатия.

Участващите ендокринолози, диабетолози и нефролози (общо 108 специалисти) изслушаха интересни доклади и научни съобщения и обсъдиха редица въпроси, свързани с ранното откриване, профилактика и лечение на диабетната нефропатия.

Подчертано бе особеното значение на ранната диагноза на бъбречните усложнения чрез провеждане на скрининг за микроалбуминурия, който трябва да се превърне в рутинен метод за изследване и контрол на пациентите.

Най-важният резултат на форума бе изработването на документ-консенсус за ранна диагноза, профилактика и лечение на диабетната нефропатия.

Ето основното от неговото съдържание:

“... За ранна диагноза на началните стадии на диабетната нефропатия да се използват следните критерии:

а) ехографски доказани увеличени размери на бъбреците, на бъбречната кора и бъбречния обем при намалена ехогенност;

б) повишаване на гломерулната филтрация;

в) наличие на микроалбуминурия;

г) преходна или постоянна хипертония.

При даден пациент да се приема, че има микроалбуминурия при 2 положителни проби от общо 3 изследвания...”

Документът препоръчва скрининг за ранна диагноза на диабетната нефропатия да се провежда поне един път годишно (за предпочитане на шест месеца), като той трябва да включва тест за микроалбуминурия и ехография на бъбреците.

Профилактиката на диабетната нефропатия се състои в постигане на отличен гликемичен контрол с високопречистени инсулини, ограничаване на животинските белтъчини в храната и включване на АСЕ-инхибитори, независимо от наличието или липсата на хипертония. На пациента се препоръва да се откаже от тютюнопушенето.

“При установяването на трайна микроалбуминурия, включването на АСЕ-инхибитор е задължително, независимо от наличието или липсата на хипертония; да се преминава на интензифицирано инсулиново лечение”, съветва още документът.

Хипертонията трябва да се лекува задължително с АСЕ-инхибитор, като при нужда се комбинира с калциеви антагонисти, с изключение на нифедипин. В тези случаи инсулиновото лечение следва да се провежда с човешки инсулини, а ако остане на перорални препарати, да се предпочита гликлазид.

Във връзка с профилактиката на диабетната нефропатия, форумът предложи на Министерство на здравеопазването:

- да осигури безплатно лечение с АСЕ-инхибитор на нуждаещите се пациенти

- да запознае експертните медицински съвети по ендокринология и нефрология с настоящите препоръки

- да съдейства за изготвянето на методично указание за ранна диагноза, профилактика и лечение на диабетната нефропатия

“Диабетно стъпало” е темата през тази година

Миналогодишният симпозуим взе решението Добрич да се превърне в традиционен домакин на подобни форуми по усложненията на захарния диабет. Ангажиментът да спонсорира идеята пое датската фирма Ново Нордиск. Симпозиумът през тази есен е посветен на профилактиката и лечението на диабетното стъпало. Неговата цел е да повиши квалификацията на колегите, работещи всекидневно с този проблем.

Срещата в Добрич има характер и на Трети българо-британски симпозиум по проблемите на диабета. За лектори са поканени водещи британски специалисти в областта на диабетното стъпало. Наред с лекциите, ще бъдат създадени и работни групи, които ще преглеждат конкретни пациенти и ще решават практически техните проблеми.

Бел.ред. Есенният брой на сп. “Доктор Д” бе предаден за печат непосредствено преди началото на тазгодишния форум, затова в следващата ни книжка (”Зима”) ще публикуваме информация от “мястото на срещата”.