Интервенцията с ВCG не спира деструкцията на бета клетките, показа проучването IMDIAB V01/09/1998

Интензифицираното инсулиново лечение и добавянето на никотинамид (NCT) днес изглеждат единствените вероятни начини за предпазване на бета клетките на панкреаса от окончателната им деструкция, заключиха д-р Паоло Поцили и неговите колеги от Института по клинична медицина към Университета “Ла Сапиенца” в Рим. Данните от рандомизираното интервенционно мултицентърно проучване IMDIAB V показаха, че ваксинирането с BCG не води до очакваната дългосрочна клинична ремисия при пациентите с новооткрит диабет тип 1.

“...BCG няма допълнителна терапевтична стойност в сравнение с никотинамида”, обобщи д-р Поцили в списание Lancet (1997, Vol 349, _ 9064).

В IMDIAB V участваха 72-а млади пациенти с новооткрит диабет тип 1 (средна възраст 14.5 години и продължителност на заболяването под 4 седмици), разделени на две подгрупи:1) еднократно инжектиране на BCG (0.1 мл)+ NCT (25 мг/кг т.т.) и 2) NCT самостоятелно. При всичките участници бе включена интензифицирана инсулинова терапия (три и повече инжекции дневно).

Резултатите от метаболитния контрол (инсулинова доза, С-пептид, гликиран хемоглобин) - следени на 3, 6, 9 и 12 месеца след клиничната изява на диабета - не се различаваха значимо при двата вида вмешателство.

Двете подгрупи “BCG+NCT” и “NCT самостоятелно” не показаха съществени разлики и по отношение на честотата на настъпилите клинични ремисии (41% срещу 46%, респективно).

Критериите за клинична ремисия, използвани от д-р Поцили и неговите колеги (инсулинова доза под 0.2 МЕ с кръвна глюкоза на гладно и постпрандиално съответно под 8.3 ммол/л и под 11.1 ммол/л) бяха въведени в предишно проучване от друг авторски екип (Shehadeh N, et al). Този екип публикува в по-стар брой на списание Lancet (1994,343) убедителни данни, че при пациенти с новооткрит диабет тип 1, ваксинирането с BCG постига клинична ремисия при 65% в експеримерталната група срещу 7% при контролите. Общите критерии в двете независими интервенционни изследвания, имаха за цел да сравнят резултатите от тестовете с BCG.