Zestril на Zeneca бе одобрен за профилактика на клинична диабетна нефропатия01/06/1998

АСЕ-инхибиторът Zestril (lisinopril) на фирма Zeneca получи в началото на тази година разрешение да се прилага за първична профилактика и контрол на клинична диабетна нефропатия.

Двегодишното рандомизирано, двойносляпо плацебо-контролирано проучване с акроним EUCLID – Eurodiab Controlled trial of Lisinopril in Insulin dependent Diabetes – показа, че лизиноприл (при доза 10-20 mg еднократно дневно) значимо намалява протеинурията и спира прогресирането на диабетната гломерулопатия при нормотензивни диабетици тип 1 с нормална или микроалбуминурия. Антипротеинуричният ефект на препарата е независим от хипотензивното му действие и е по-изразен в групата с микроалбуминурия. Той вероятно се дължи на понижаване на хидравличното налягане в гломерулите и на възстановяване на пропусквателната селективност на капилярните им стени. Предполага се, че протеинурията per se води до увреждане на гломерулите, а не е прост маркер на гломерулопатия.

Според публикуваните данни, лизиноприл намалява наполовина риска от прогресиране и на ретинопатията при диабет тип 1. Но по време на EUCLID, очните усложнения не са водещ обект на наблюдение. Изследователският екип препоръчва нови клинични проучвания за анализ на профилактичните възможности на лизиноприл и в тази област.